واتس اپ x

WhatsApp Number

989129308607

Message
تماس x
989129308607
لیست کامل هاردهای مشابه | اصفهان فایل

مدلهارد
G610H9TP32A8JDAC
G610SD7DP28C-4G
G610KMKJS000VM-B309
G610KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m
G610b314 8g ok cid kjs00m
G610KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m
G730SD7DP28C-4G
G730H9TP32A8JDAC ok
G730H9TP32A8JDBC ok
G730KMKJS000VM-B309
G730KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m
g7102b031wemb
G615 u10H9TP32A8JDAC
G615 u10KMKJS000VM-B309
G6 u00 u10 u20SD7DP28C-4G
G6 u00 u10 u20:KMKJS000VM-B309
G6-L11 L22H26M42003GMR
G6-L11 L22B001 OK
G630 u10SD7DP28C-4G
G630 u10H9TP32A8JDBC
G630 u10KMKJS000VM-B309
G630 u10SC-CL00(GX1)
G630 u10H9TQ65A8GTMC
y550 l01-l02SD7DP28C-4G OK
y550 l01-l02b309 ok
Y520 u22, y540H9TP32A4GDDC
Y520 u22, y540KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
Y520 u22, y540b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
Holt00,Holly u10H9TP32A8JDBC-4GB
Holt00,Holly u10b309 ok cid:h4g1d
g620s-l02SD7DP28C-8G
g620s-l02KMKUS000VM-B410
g620s-l01SD7DP28C-8G
g620s-l01KMKUS000VM-B410
G525 U00H9TP32A8JDAC
G525 U00SD7DP28C-4G
G525 U00b309 ok
G525 U00KMKUS000VM-B410 8g
u8950SD5DH26A-4G
Y511H9TP32A4GDBC
Y511KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
Y511kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
Y511b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
Y511b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
Y320 u30SD7DP24F-4G
Y320 u30b309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok
Y320 u10H9TP32A4GDBC
Y320 u10KMNJS000ZM-B205
Y320 u01H9DA4VH2GJAM
Y336-u02H9TP32A4GDCC
Y336-u02Kmnj2000zm-b207
Y336-u02KMK5U000VM-B309
g510SD5DH24A-4G ok
g510KMSJS000KM-B308 ok
g510KMSJS000KА-B308
y300SD5DH24A-4G
y300KMSJS000KM-B308
y300KMSJS000KА-B308
y600 u20H9TP32A4GDCC
y600 u20H9TP32A4GDBC
y600 u20KMNJS000ZM-B205 ok
y600 u20:b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
y600 u20b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
y600 u20KMK8U000VM-B410
Y625 U32TYDOFH221641RA
Y625 U32H9TP32A8JDBC
Y625 U32SD7DP28C-4G
Y625 U32KMKJS000VM-B309
Y625 U32KMK5U000VM-B309
Y625 U32KMK7U000VM-B309
Y625 U32KMK8U000VM-B410
y220 u10H9TA4GH2GDMC
y220 u10H9DA4GH2GJBM
y220 u10KSLCGBL2RA2H2A
y220 u10KMN5X000ZM-B209
y221 u10KMKJS000VM-B309 cid: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138
y221 u10H9TP32A4GDCC
y530 u00H9TP32A4GDCC
y530 u00SD7DP28C-4G ok
y530 u00KMKJS000VM-B309
y530 u00b410 8g ok
y530 u00TYCOFH121638RA OK
y635-l21 rom1>7456 MBH9TP64A8JDMC
y635-l21 rom1>7456 MBKMKUS000VM-B410
y210d_y210 0200H9DA4VH2GJMM
y210d_y210 0200K524G2GACHB050
Y360SD7DP24C-4G
Y360TYCOFH121638RA
Y360H9TP32A4GDDC
Y360KMNJS000ZM-B205
Y360b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
Y360b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
Y360b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k
y330 u11H9TP32A4GDCC
y330 u11SD7DP24C-4Gf
y330 u11KMNJS000ZM-B205
y330 u11b309 ok change cid to 28c
H30 u10H26M42003GMR
H30 u10KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
H30 u10KLM8G1WEMB-B031
H30 u10THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb
H30 u10KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb
H30 u10THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
H30 u10b503 ok CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
H30 t00SD7DP28C-4G
H30 t00KMK5X000VM-B314
H30 t00KMKJS000YA-B309
H30 t00KMKJS000VM-B309
H30 t00H9TP32A4GDBC
H30 t00H9TP32A8JDAC
H30 l02B412 ok
g620-UL01H26M31003GMR
g620-UL01KLM8G2FE3B-B001 8g
g620-UL01KLM8G1WEMB-B031
g620-UL01b503 ok
G700SDIN7DP2-8G_ok
G700SD5C25A-8G ok
G700KLM8G1GEAC-B001_ok
G700KLM8G2FE3B-B001 ok
G700sidn7du2-8g ok
G700sam b031 8g 16g ok
G700kMVUS000LM-B304 ok
G700b503 16g ok
p6 u06kMVUS000LM-B304
p6 u06kMVUS000LA-B304 :16gb
p6 u06SD5C25A-8G
p6 u06TY90GH131600RA
P7-L10THGBM5G7A2JBAIR
P7-L10KMV3W000LM-B310
P7-L10KLMAG2GEAC-B002
P7-L10KLMAG2GEAC-B031
P8 (EVA-L19)KLMBG2JENB-B041 32G
P8 (GRA-UL00)KLMAG2GEND-B031 16G
P9 (EVA-AL00)KLMBG2JENB-B041 32G
scl-u31(msm8909)H9TQ64A8GTMC
scl-u31(msm8909)KMQN1000SM-B316
scl-u31(msm8909)TYDOGH221651RA
scl-l21(qualcomm)KMR310001M-B611
scl-l21(qualcomm)KMQ7U000SM-B311
scl-l21(qualcomm)KMQN1000SM-B316
scl-l21(qualcomm)H9TQ64A8GTMC
scl-l21(qualcomm)H9TQ64ABJTMC
scl-u31(mt6582)SD8DR18C-8G
scl-u31(mt6582)KMK7X000VM-B314
scl-u31(mt6582)H9TQ17A8JTMC
scl-u31(mt6582)H9TP17A8JDAC
scl-u31(mt6582)H9TP65A8JDAC
mt1-u06SD5C25A-8G
mt1-u06kMVUS000LM-B304
Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00)THGBMAG7A2JBAIR
Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00)kLMAG2GEAC-B002
Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00)KMVTU000LM-B503
Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00)KMV3W000LM-B310
Mate 8THGBMFG8C4LBAIR 32G
Mate 9(Mha-l29)THGBF7G9L4LBATR ufs
Mate S(CRR-UL00)KLMCG8GEND-B031 64G
Mate 20 PROTHGAF8TOT43BAIR ۱۲۸G UFS
T1-701uKMQ31000SM-B417
T1-701uTYDOGH221651RA
T1-701uTYDOGH221651RA
S7-601uSDIN7DP2-8G
S7-601uSD5C25A-8G
s7-721uH9TP65A8JDAC
s7-721uKMK8U000VM-B410 16g ok
s7-721uH9TP32A8JDBC
s7-721ub309 ok write xml
s7-721uKMK7X000VM-B314
s7-701uKLM8G1GEAC-B001 ok
s8-701uTYDOGH231624RC
s8-701uH9TP65A8JDMC
s8-701uKMK8X000VM-B412
s8-701u KMK8U000VM-B410
s8-701u KMK7U000VM-B309
s8-701u H9TP18A8JDMC
s8-301uB412-16GB
s8-301u H9TP65A8JDAC
gr3(TAG-L21)KMQ310013M-B419
gr3(TAG-L21) H9TQ17A8JTMC
holly u19H9TP18A8JDMC-16gb
holly u19 KMK8X000VM-B412
holly u19 KMK8U000VM-B410 ok change cid to H4G1D
G750H26M42003GMR
G750 KLM8G2FE3B-B001
G750 KLM8G1WEMB-B031
G750 KML7U000HM-B505 chnge cid ۱۵۰۱۰۰۴D3847324642083403C122817A
che2-ul00SDIN8DE1-8G
che2-ul00 KMVTU000LM-B503
che2-ul00 KMV3W000LM-B310
che2-ul00 KLM8G1GEAC-B031
che2-l11SDIN8DE1-8G
che2-l11 KLM8G2FE3B-B001
che2-l11 KLM8G1WEMB-B031
chm-u01KLM8G1GEND-B031
chm-u01 KLM8G1WEMB-B031
chm-u01 SDIN8DE1-8G
chm-u01 THGBMBG6D1KBAIL
chm-u01 SDIN7DP2-8G
chm-u01 KMVTU000LM-B503
chm-u01 KMV3W000LM-B310
ALE-L21KMR310001M-B611
ALE-L21 H9TQ17A8JTMC
ALE-L21 B417 not power
ALE-L21 B419 not power
ALE-L21 KMRX1000BM-B614
Y560 u02 mt6582v v2.1B412 16gb ok
Y560 u02 mt6582v v2.0B412 16gb ok
Y560 u02 mt6582v v2.0 KMK7X000VM-B314
y560 u02 spd sc7731GH9TQ64A8GTMC
y560 u02 spd sc7731GH9TQ64A8GTMC
y560 u02 spd sc7731G b316 ok
y560 u02 spd sc7731G b315 cid; ۹۰۰۱۴A483847316505074E7AA534B358
S10-231uKMK8X000VM-B412
S10-231u H9TP18A8JDMC-16gb
S10-231u H9TQ65A8GTMC
S10-231u KMK8U000VM-B410
S10-231u KMK7U000VM-B309
S10-201uSDIN7DP4-16G
H60-L04kLMAG2GEAC-B002
H60-L04 THGBMAG7A2JBAIR
H60-L04 KLMAG2GEAC-B031
H60-L04 KMV3W000LM-B310
H60-L04 KMVTU000LM-B503
vns l21(p9 lite)KMQE10013M-B318 ok
vns l21(p9 lite) KMQ310013M-B419 ok
vns l21(p9 lite) TYE0HH231659RA ok
vns l21(p9 lite) H9TQ17ABJTMC ok
vns l21(p9 lite) H9TQ17ABJTAC
was-lx1SDINADF4-32G
tit-al00-u02H9TQ17ABJTMC
tit-al00-u02 KMQ31000SM-B417 change cid EMMC CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C
tit-al00-u02 KMQ310013M-B419/16GB
tit-al00-u02 KMR310001M-B611
kiw-l21KMRE1000BM-B512
kiw-l21 KMQ310013B-B419
kiw-l21 H9TQ17ABJTMC
G7-L11H9TQ18A8JTMC
G7-L11 KMR8X0001M-B608
G7-L11 KMR310001M-B611 ok
G7-L11 KMQ31000SM-B417
G7-L11 H9TQ17A8JTMC
G7-l01H9TQ18A8JTMC
G7-l01 KMR8X0001M-B608
G7-l01 KMR310001M-B611 ok
G7-l01 KMQ31000SM-B417
G7-l01 H9TQ17A8JTMC
BLA-L29 (mate 10 pro)THGAF4T0N8LBAIR ufs 128G
cam-l21 mt6572 H9TQ17ABJTAC
cam-l21 mt6572 KE4CN2L2HA5A2A
cam-l21 hisiliconH9TQ17ABJTBC
cam-l21 hisilicon H9TQ17ABJTMC
cun-u29:KMFN10012M-B214
cun-u29KMFNX0012M-B214 depend on preloader
cun-u29 KMF720012M-B214 ok
cun-u29 H9TQ64A8GTMC
cun-u29 b315 stay on logo
cun-u29 TYD0GH121661RA
cun-u29 H9TQ17ABJTMC 16g ok
cro-l22KMFNX0012M-B214
cro-l22 H9TQ64A8GTMC
cro-l22 KMR31000BA-B614
cro-l22 KMQ820013M-B419
frd-l09THGBMHG8C4LBAIR
Rio-l01KMR21000BM-B809 ۳۲g
Rio-l01 H9TQ26ADFTMC ۳۲g
Rio-l01 KMRX1000BM-B614
LDN-l21(y7 prime)H9TQ27ADFTMC ۳۲G
LLD-AL10(honor 9 lite)H9TQ27ADFTMC 32G
LDN-TL10(y7 prime)KMR21000BM-B809 32G
DUB-lX1(y7 2019)H9TQ27ADFTMC 32G
ANE-LX1 (P20 LITE)JZ023
JKM-LX2, LX1(y9 2019)KLMBG4GESD-B03P 32G
JKM-LX2, LX1(y9 2019) jz023
JKM-LX2, LX1(y9 2019) KLMBG2JENB-B041 32G ok
JSN-l22 ۸xTHGBMHT0C8LBAIG ۱۲۸G
BKK-lX2(honor ۸c)H9TQ27ADFTMC 32G
Honor 6 plusTHGBMBG8D4KBAIR 32G
Honor 6X BLN-L21TYR0IH331667RB 64G
Honor 6X BLN-L21 H9TQ26ADFTAC 32G
Honor 7(PLK-UL100)THGBMBG7D2KBAIL 16G
Honor 7A AUM-L29H9TQ17ABJTMC
Honor 7A AUM-L29 H9TQ17ABJTBC
Honor 10 Lite HRY-LX1H26M74002HMR ۶۴G
cun-l21H9TQ64A8GTMC
cun-l21 KMQ7X000SA-B315 ok
cun-l21 KMQ310013M-B419
cun-l21 KMQN10013M-B318
cun-l21 KMF720012M-B214
cun-l21 H9TQ64A8GTCC
LUA-U22H9TQ64A8GTMC
LUA-U22 KMR310001M-B611
LUA-U22 KMQ7X000SA-B315
LUA-U22 KMFN10012M-B214
LUA-L21H9TQ18ABJTMC
LUA-L21 KMQ7X000SA-B315 ok
LUA-L21 KMFNX0012M-B214
LUA-L21 H9TQ64A8GTMC
LUA-L21 H9TQ64A8GTCC
LUA-L21 KMFN10012M-B214
ATH-UL01H9TQ17A8JTMC
PRA-LA1KMRE1000BM-B512
PRA-LA1 JZ011 micron
FIG-LA1 p smartKMR8X0001M-B608
POT-LX1 P smart ۲۰۱۹ H26M74002HMR ۶۴G
MYA-L22H9TQ17ABJTBC
MYA-L22 KMQE10013M-B318
BGO-DL09KMR310001M-B611
RNE-L21SD1NADF4-64G
TRT-L21SDADL28P-32G
Y635-TL00 emmc=b309 8g–۲۸c 8g–b314 8g–b410 8g
Y635-L01jdmc 8g-b314 8g–۲۸c 8g–b309 8g
dub-lx1emmc:b421 32g- ftmc 32g
p20 NOVA 3E ANE-LX1emmc:sdinbda4-64g
S7-701ub001 8g—b031 8g
S10-201ub503 16g-b310 16g
S10-201u ۱۷abjtmc 16g- b611 16g
Y635-L02emmc=jdmc 8g-b314 8g-28c 8g-b309 8g
Y530-U00emmc:B309-B209-GDCC-28C
Y530-U00 KMK8U000VM-B410
WAS-LX1KMRX1000BM-B614 32G
y550-l02b410 8g-b309 8g -b314 8g -jdac 8g
y550-l02 H9TP32A4GDMC
y550-l02 H9TP32A4GDCC
y550-l02 SD7DP28C-4G
Y560-L02b001 8g-2003gmr
Huawei Y625-U43eMMC: b309-28c-gdcc
Huawei Y625-U43 KMK8U000VM-B410
p10lit was-lx1aKMRX1000BM-B614 32G
tit-al00b318 3m 16G__ 17abjtmc 16G
tit-al00 KMR310001M-B611
tit-al00 KMQ310013M-B419
tit-al00 KMQ31000SM-B417
tit-al00 H9TQ18ABJTMC
s7-721ub309 8g-b410 8g-b314 8g
s7-721u H9TP32A8JDBC
s7-721u H9TP65A8JDAC
SCL-U31EMMC:B316-64AGTMC
Y560-L01EMMC:B316 8G
ATU-L31eMMC: 17ajtmc 16G
VNS-AL00b611-jtmc
AMN-LX9EMMC:B421 32G
SCL-AL00emmc:b512-17ajtmc 16G
sensation xeH9TP33A6ADMC
desire 616H9TP32A8JDAC ok
desire 616 H9TP32A8JDBC ok
desire 616 b410 8g ok
desire 616 b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138
desire 626GH9TQ64A8GTMC
desire 626G b318 ok change cid
desire 626G KMQ72000SM-B316
desire 626G KMQ7X000SA-B315 ok
desire 320 mt6582KMK7X000VM-B314
Desire 500H9TP32A8JDAC ok
Desire 500 KMKJS000VM-B309 ok 4gb
Desire 500 KMKUS000VM-B410 ok 8gb
Desire 600KMKUS000VM-B410
Desire 600 H9TP65A8JDMC
desire 610SDIN8DE2-8G
desire 610 KLMAG2WEMB-B031
desire 610 KLM8G2FE3B-B001
desire 700KMKJS000VM-B309 OK
desire 700 ۲۸C OK
desire 728, 728W:KMQ310006A-B419
DESIRE 820sH9TQ17A8GTMC
D820pi(mt6592)H9TQ64A8GTMC
D820TS :(mt6752)H9TQ17ABJTMC
D820TS :(mt6752) KMQ310013M-B419 cid ok
D820TS :(mt6752) KMQ31000SM-B417 cid ok
D820TS :(mt6752) KMQ310006A-B419 error 2004 in flash
D820TS :(mt6752) KMQ310006M-B417 error 4001 in flash
D820TS :(mt6752) KMF820012M-B305 error 2004
DESIRE 820nh26m52103fmr
desire 820t(a51ul)KLMAG2WEMB-B031
desire 820t(a51ul) b001 16 ok
Desire 820(A51_DTUL)KLMAG2WEMB-B031
Desire 830(A51cml_dtul)(MT6753v)KMR21000BM-B809
Desire v(t328w)H9DP32A4JJAC
Desire v(t328w) KMSJS000KM-B308
Desire v(t328w) KMSJS000KA-B308
Desire v(t328w) KMJJS000WM-B409
Desire v(t328w) SD5DH26A 4G
Desire v(t328w) H26M42003GMR
desire 826w:(msm8939)H26M52103FMR 16g
desire 826w:(msm8939) Klmbg4gendf-b031 32g
desire 826w:(msm8939) b001 16g
desire 826w:(msm8939) B041 32g stay on logo
desire 826w:(msm8939) KMV3W000LM-B310
desire 826w:(msm8939) KMVTU000LM-B503
desire 816g mt6592KMQ7X000SA-B315 8G
desire 816g mt6592 KMQN10006M-b318 cid b315
desire 620(mt6592)KMQ7X000SA-B315 8G
desire 816q mt6752H9TQ17ABJTMC
desire 816wSDIN8DE2-8G
desire 816w H26M41103HPR 8g
desire 816w KLM8G2FE3B-B001 8g
desire 816w THGBM5G7A2JBAIR 16g
Desire 200 KMSJS000KM-B308
Desire 200 H9DP32A4JJBC
Desire 300KMSJS000KM-B308
Desire 310H9TP32A8JDBC
Desire 310 KMN5U000ZM-B203
Desire 310 B309 ok change cid ۹۰۰۱۴A4834473164040307EF64EC5188
Desire 530H9TQ17AAETAC
T326e Desire SVH26M42003GMR
T326e Desire SV KMSJS000KA-B308
T326e Desire SV H9DP32A4JJA
one maxSDIN7DP4-16G
one max THGBMFG8C4LBAIR 32g
one max TY90LH151636RA
one m8s (۰PKV100)H9TQ17ABJTMC
htc M10SDINADF4-32G
htc oneKLMBG4GE2A-A001
desire 516wKMKJS000VM-B309
desire 828(a51bml)KMR21000BM-B809
desire 830uKMR21000BM-B809
M9UH26M64103EMR
M9U Klmbg4gend-b031
X9UH26M64103EMR
E9+ (A55-ML)Klmbg4gend-b031
DESIRE D728wb419 31003m
HTC desrie 816wb001 8g-b031 8g
dsire 700 dual simEMMC:H26M42003GMR-8G
A105F ( GALAXY A10 )KLMBG2JETD-B041
A107F ( GALAXY A10S )KMQD60013M-B318
A205F ( GALAXY A20 )KLMCG8GEND-B041
A207F ( GALAXY A20S )KMGD6001BM-B421
A305F ( A30 )KLMCG2KETM-B041
A305F ( A30 )KLMDG4UCTA-B041
A305F ( A30 )KLMCG2UCTA-B041
A305F ( A30 )KLMBG2JETD-B041
A305F ( A30 )KLMAG1JETD-B041
A320f ( GALAXY A3 2017 )KLMAG1JENB-B031
A500f (Galaxy A5)KMQ310006M-B417
A500f (Galaxy A5)KMR310001M-B611
A505F ( A50 )THGAF8G9T43BAIR
A505F ( A50 )KLUCG2K1EA-B0C1
A520F (Galaxy A5THGBMFG7C2LBAIL
A520F (Galaxy A5)KLMBG2JENB-B041
A530f ( GALAXY A8 )KLMBG2JENB-B041
A605FN ( GALAXY A6 PLUS )KMRH60014A-B614
A605FN ( GALAXY A6 PLUS )KMGX6001BM-514
A700f (Galaxy A7)THGBMBG7C2KBAIL
A705f ( GALAXY A70 )KM2V7001CM-B706
A7100 ( GALAXY A7 2016 )KMR31000BA-B614
A710F (GALAXY A7)THGBMBG7D2KBAIL
A720F (A7 2017)KLMBG2JETD-B041
A720F (A7 2017)KLMBG2JENB-B041
A750F ( GALAXY A7 2018 )KLMDG4UCTA-B041
A800f (GALAXY A8)KMR2W0009M-A803
A810F ( GALAXY A8 2016 )KLUBG4G1BE-E0B1
A9000 ( GALAXY A9 2016 )THGBMFG9C2LBAIL
A920f ( GALAXY A9 2018 )KLMDG4UCTA-B041
G130h (Galaxy Young 2)KMN5X000ZM-B209
G313hKMN5X000ZM-B209
G316H ( Galaxy S Duos 3 )H9TP32A4GDCC
G316HU ( Galaxy S Duos 3 )H9TP32A4GDCC
G530y ( Galaxy grand prime )H9TQ64A8GTMC
G530y ( Galaxy grand prime )KMQN1000SM-B316
G530y ( Galaxy grand prime )KMQ72000SM-B316
G531F (Galaxy Grand Prime)H9TQ65A8GTMCUR-KTM
G531F (Galaxy Grand Prime)MT29TZZZ8D5BKFAH-125
G532g (mt6736)H9TQ64AAETAC
G5520KMQ310013B– B419
G600f ( GALAXY ON 7 )KMQN10006M-b318
G611f ( J7 PRIME 2 )KLMCG2KETM-B041
G928X ( Galaxy S6 Edge Plus )THGLF2G8J4LBATD
G950F ( GALAXY S8 )KLUCG4J1ED-B0C1
G955F ( GALAXY S8 PLUS )KLUCG4J1ED-B0C1
G955U ( GALAXY S8 PLUS )THGAF4G9N4LBAIR
G965F ( GALAXY S9 PLUS )KLUCG2K1EA-B0C1
G973F ( GALAXY S10 )KLUFG8R1EM-B0C1
G973U ( GALAXY S10 )THGAF8TOT43BAIR
GT-I8160 (GALAXY ACE 2)SDIN4C2-4G
GT-I8160 (GALAXY ACE 2)SDIN5D2-4G
GT-I8160 (GALAXY ACE 2)KMVTU000LM-B503
GT-I8160 (GALAXY ACE 2)KLM4G1FE3B-B001
GT-I8160L (GALAXY ACE 2)SDIN5D2-4G
GT-I8160L (GALAXY ACE 2)KMVTU000LM-B503
GT-I8160L (GALAXY ACE 2)KLM8G1GEAC-B001
GT-I8160P (GALAXY ACE2)SDIN5D2-4G
GT-I8160P (GALAXY ACE2)KMVTU000LM-B503
GT-I8160P (GALAXY ACE2)KLM8G1GEAC-B001
GT-I8200 (GALAXY S3 MINI)THGBMBG6D1KBAIL
GT-I8200 (GALAXY S3 MINI)KMVTU000LM-B503
GT-I8200 (GALAXY S3 MINI)KLM8G1GEAC-B001
GT-I8262 (GALAXY CORE)KML7X000HM-B507
GT-I8262 (GALAXY CORE)KML7U000HM-B505
GT-I8262 (GALAXY CORE)KML5U000HM-B505
GT-I8530 (GALAXY BEAM)SDIN7DP2-8G
GT-I8530 (GALAXY BEAM)KMVTU000LM-B503
GT-I8530 (GALAXY BEAM)KLM8G1GEAC-B001
GT-I8552 (GALAXY WIN)KMK5U000VM-B309
GT-I8552 (GALAXY WIN)KMJJS000WA-B409
GT-I8552 (GALAXY WIN)KMK7U000VM-B309
GT-I8552 (GALAXY WIN)KMJJS000WM-B409
GT-I8552 (GALAXY WIN)KMK7U000VM-B309
GT-I9060 (GALAXY GRAND NEO)KMK8U000VM-B410
GT-I9060 (GALAXY GRAND NEO)KMK7X000VM-B314
GT-I9060 (GALAXY GRAND NEO)KMK7U000VM-B309
GT-I9060 (GALAXY GRAND NEO)KMK3U000VM-B410
GT-I9070 (GALAXY S ADVANCE)SDIN7DP2-8G
GT-I9070 (GALAXY S ADVANCE)KLM8G1GEAC-B001
GT-I9070 (GALAXY S ADVANCE)KMVTU000LM-B503
GT-I9080L (GALAXY GRAND)KMVTU000LM-B503
GT-I9080L (GALAXY GRAND)KLM8G1WE4A-A001
GT-I9080L (GALAXY GRAND)KLUFG8R1EM-B0C1
GT-I9082 (Galaxy Grand Duos)KMVTU000LM-B503
GT-I9082 (Galaxy Grand Duos)KLM8G1WE4A-A001
GT-I9082L (GALAXY GRAND)KMVTU000LM-B503
GT-I9082L (GALAXY GRAND)KLM8G1WE4A-A001
GT-I9100 (GALAXY S2)KMVTU000LM-B503
GT-I9100 (GALAXY S2)KMVYL000LM-B503
GT-I9100 (GALAXY S2)KMVYL000LM-B503
GT-I9100G (GALAXY S2)KMVTU000LM-B503
GT-I9100G (GALAXY S2)KMVYL000LM-B503
GT-I9103 (GALAXY R)KMVTU000LM-B503
GT-I9103 (GALAXY R)KMVAL000LM-B304
GT-I9105P (GALAXY S2)KMVTU000LM-B503
GT-I9105P (GALAXY S2)KLM8G1WE4A-A001
GT-I9152 (GALAXY MEGA 5.8)KMVTU000LM-B503
GT-I9152 (GALAXY MEGA 5.8)KLM8G1WE4A-A001
GT-I9152P (GALAXY MEGA 5.8)SDIN7DP2-8G
GT-I9152P (GALAXY MEGA 5.8)KMVWU000LM-B900
GT-I9152P (GALAXY MEGA 5.8)KMV3W000LM-B310
GT-I9152P (GALAXY MEGA 5.8)KMVTU000LM-B503
GT-I9190 ( S4 Mini )KMVWU000LM-B900
GT-I9190 ( S4 Mini )KMVTU000LM-B503
GT-I9190 ( S4 Mini )SDIN7DP2-8G
GT-I9192 ( S4 Mini )KMVWU000LM-B900
GT-I9192 ( S4 Mini )KMVTU000LM-B503
GT-I9192 ( S4 Mini )SDIN7DP2-8G
GT-I9200 ( Mega 6.3 )THGBMBG7D2KBAIL
GT-I9200 ( Mega 6.3 )KLM8G2FE3B-B001
GT-I9200 ( Mega 6.3 )KMVWU000LM-B900
GT-I9200 ( Mega 6.3 )KMVTU000LM-B503
GT-I9200 ( Mega 6.3 )SDIN7DU2-8G
GT-I9205 ( Mega 6.3 )THGBMBG7D2KBAIL
GT-I9205 ( Mega 6.3 )KMVTU000LM-B503
GT-I9205 ( Mega 6.3 )KMVWU000LM-B900
GT-I9205 ( Mega 6.3 )SDIN7DU2-8G
GT-I9250 (GALAXY NEXUS) KMVTU000LM-B503
GT-I9300I (S3 Neo )TY90HH131625RA
GT-I9300I (S3 Neo )THGBMFG7C2LBAIL
GT-I9300I (S3 Neo )KMVWU000LM-B900
GT-I9300I (S3 Neo )KMVTU000LM-B503
GT-I9301I ( S3 NEO)THGBM5G6A2JBAIR
GT-I9301I ( S3 NEO)KLMAG2GEAC-B002
GT-I9301I ( S3 NEO)KMV3W000LM-B310
GT-I9301I ( S3 NEO)KMVTU000LM-B503
GT-I9305 ( Galaxy S3 )TY90HH131625RA
GT-I9305 ( Galaxy S3 )KMVTU000LM-B503
GT-I9305 ( Galaxy S3 )KMV3W000LM-B310
GT-I9305 ( Galaxy S3 )KLMAG4FE4B-B002
GT-I9305N (GALAXY S3)KMVTU000LM-B503
GT-I9305N (GALAXY S3)KMV3W000LM-B310
GT-I9305N (GALAXY S3)KLMAG4FE4B-B002
GT-I9500 ( Galaxy S4 )KMVTU000LM-B503
GT-I9500 ( Galaxy S4 )KMV3W000LM-B310
GT-I9500 ( Galaxy S4 )KMV2W000LM-B506
GT-I9505 ( Galaxy S4 )THGBM5G7A4JBA4W
GT-I9505 ( Galaxy S4 )KMV3W000LM-B310
GT-I9505 ( Galaxy S4 )KLMAG4FEAB-B002
GT-I9515 ( Galaxy S4 )THGBM5G7A4JBA4W
GT-I9515 ( Galaxy S4 )KLMAG4FEAB-B002
GT-N5100 (Galaxy Note 8.0)THGBMBG7D2KBAIL
GT-N5100 (Galaxy Note 8.0)KLMAG2GEAC-B002
GT-N5100 (Galaxy Note 8.0)KLMBG4GEAC-B001
GT-N5100 (Galaxy Note 8.0)KLMAG2GE2A-A001
GT-N5100 (Galaxy Note 8.0)KLMAG2GE4A-A001
GT-N7000 (GALAXY NOTE 1)KMVTU000LM-B503
GT-N7000 (GALAXY NOTE 1)KMV3W000LM-B310
GT-N7000 (GALAXY NOTE 1)KMVYL000LM-B503
GT-N7100 (GALAXY NOTE 2)KMVWU000LM-B900
GT-N7100 (GALAXY NOTE 2)KMVTU000LM-B503
GT-N7100 (GALAXY NOTE 2)KMV3W000LM-B310
GT-N7105 (GALAXY NOTE2)KMVTU000LM-B503
GT-N7105 (GALAXY NOTE2)KMV2W000LM-B506
GT-N7105 (GALAXY NOTE2)KLMAG4FE4B-B002
GT-N7105 (GALAXY NOTE2)KLMBG4GEAC-B001
GT-N7105T (Note II T-Mobile)KMVWU000LM-B900
GT-N7105T (Note II T-Mobile)KMVTU000LM-B503
GT-N7105T (Note II T-Mobile)KLMAG4FE4B-B002
GT-N8000 (GALAXY NOTE 10.1)SDIN7DU2-16G
GT-N8000 (GALAXY NOTE 10.1)KMVTU000LM-B503
GT-N8000 (GALAXY NOTE 10.1)KMV2W000LM-B506
GT-N8000 (GALAXY NOTE 10.1)KLMAG2GE4A-A002
GT-N8000 (GALAXY NOTE 10.1)KLMAG2GE4A-A001
GT-P1000 (GALAXY TAB)SDIN8DE4-32G
GT-P1000 (GALAXY TAB)SDIN8DE4-16G
GT-P1000 (GALAXY TAB)KMVTU000LM-B503
GT-N8000 (GALAXY NOTE 10.1)KMVTU000LM-B503
GT-P1000 (GALAXY TAB)KLMBG8FE3B-A001
GT-P1010 (GALAXY TAB)SDIN8DE4-32G
GT-P1010 (GALAXY TAB)SDIN8DE4-16G
GT-P1010 (GALAXY TAB)KMVTU000LM-B503
GT-P1010 (GALAXY TAB)KLMBG8FE3B-A001
GT-P3100 (GALAXY TAB 2 7.0)KMVTU000LM-B503
GT-P3100 (GALAXY TAB 2 7.0)KMV3W000LM-B310
GT-P3100 (GALAXY TAB 2 7.0)KLM8G2FE3B-B001
GT-P5100 (GALAXY TAB 2 10.1)KMVWU000LM-B900
GT-P5100 (GALAXY TAB 2 10.1)KMVTU000LM-B503
GT-P5100 (GALAXY TAB 2 10.1)KLMAG2GE4A-A002
GT-P5110 (GALAXY TAB 2 10.1)KMVTU000LM-B503
GT-P5110 (GALAXY TAB 2 10.1)KMV2W000LM-B506
GT-P5110 (GALAXY TAB 2 10.1)KLMAG2GE4A-A002
GT-P5200 (GALAXY TAB 3 10.1)THGBM5G7A2JBAIR
GT-P5200 (GALAXY TAB 3 10.1)THGBMBG7D2KBAIL
GT-P5200 (GALAXY TAB 3 10.1)KMVWU000LM-B900
GT-P5200 (GALAXY TAB 3 10.1)KMV2W000LM-B506
GT-P6200 (GALAXY TAB 7.0)KMVWU000LM-B900
GT-P6200 (GALAXY TAB 7.0)KMVTU000LM-B503
GT-P6200 (GALAXY TAB 7.0)KLMAG4FEJA-A003
GT-P6800 (GALAXY TAB 7.7)KMVWU000LM-B900
GT-P6800 (GALAXY TAB 7.7)KMVTU000LM-B503
GT-P6800 (GALAXY TAB 7.7)KLMAG4FEJA-A003
GT-P7320 (GALAXY TAB 8.9)KMK8X000VM-B412
GT-P7320 (GALAXY TAB 8.9)KMK3U000VM-B410
GT-P7320 (GALAXY TAB 8.9)KMK2U000VM-B604
GT-P7320 (GALAXY TAB 8.9)KMKYL000VM-B603
GT-P7500 (GALAXY TAB 10.1)SDIN4C2-16G
GT-P7500 (GALAXY TAB 10.1)KMVWU000LM-B900
GT-P7500 (GALAXY TAB 10.1)KMVTU000LM-B503
GT-P7500 (GALAXY TAB 10.1)KLMAG4FEJA-A002
GT-S5280 (GALAXY STAR)KMJJS000WM-B409
GT-S5280 (GALAXY STAR)KMS5U000KM-B308
GT-S5282 (GALAXY STAR DUOS)KMJJS000WM-B409
GT-S5282 (GALAXY STAR DUOS)KMS5X000KM-B313
GT-S5300 (GALAXY POCKET)KMS5U000KM-B308
GT-S5300 (GALAXY POCKET)KMJJS000WM-B409
GT-S5301 (GALAXY POCKET PLUS)KMS5U000KM-B308
GT-S5301 (GALAXY POCKET PLUS)KMJJS000WM-B409
GT-S5303 (GALAXY Y PLUS)KMS5U000KM-B308
GT-S5303 (GALAXY Y PLUS)KMJJS000WM-B409
GT-S5312 (Pocket Neo Duos)KMK5U000VM-B309
GT-S5312 (Pocket Neo Duos)KMN5U000FM-B203
GT-S6310 (GALAXY YOUNG DUOS)KMS5V000KM-B308
GT-S6310 (GALAXY YOUNG DUOS)KMJJS000WM-B409
GT-S6310N (GALAXY YOUNG DOUS)KMS5U000KM-B308
GT-S6310N (GALAXY YOUNG DOUS)KMJ5U000WA-B409
GT-S6310N (GALAXY YOUNG DOUS)KMJ5U000WA-B409
GT-S6312 (GALAXY YOUNG DUOS)KMS5U000KM-B308
GT-S6312 (GALAXY YOUNG DUOS)KMJJS000WM-B409
GT-S6802 (GALAXY ACE DUOS)KMJJS000WA-B409
GT-S6802 (GALAXY ACE DUOS)KMJ5U000WA-B409
GT-S6810 (GALAXY FAME)KMK5U000VM-B309
GT-S6810 (GALAXY FAME)KMN5U000FM-B203
GT-S6810P (GALAXY FAME)SD5DH26A-4G
GT-S6810P (GALAXY FAME)KMS5U000KM-B308
GT-S6810P (GALAXY FAME)KMSJS000KM-B308
GT-S6810P (GALAXY FAME)KMK5U000VM-B309
GT-S6812 (GALAXY FAME DUAL)KMS5U000KM-B308
GT-S6812 (GALAXY FAME DUAL)KMSJS000KM-B308
GT-S7262 (GALAXY STAR PLUS)KMK5U000VM-B309
GT-S7262 (GALAXY STAR PLUS)KMN5X000ZA-B209
GT-S7270 (GALAXY ACE 3)KMK8U000VM-B410
GT-S7270 (GALAXY ACE 3)KMK7U000VM-B309
GT-S7270 (GALAXY ACE 3)KMK5W000VM-B312
GT-S7270 (GALAXY ACE 3)KMK5U000VM-B309
GT-S7272 (GALAXY ACE 3 DUOS)KMK8U000VM-B410
GT-S7272 (GALAXY ACE 3 DUOS)KMK7U000VM-B309
GT-S7272 (GALAXY ACE 3 DUOS)KMK5W000VM-B312
GT-S7272 (GALAXY ACE 3 DUOS)KMK5U000VM-B309
GT-S7500 (GALAXY ACE PLUS)KMJ5U000WA-B409
GT-S7500 (GALAXY ACE PLUS)KMJJS000WA-B409
GT-S7560 (GALAXY Trend)KMS5U000KM-B308
GT-S7560 (GALAXY Trend)KMJJS000WA-B409
GT-S7562 (GALAXY S DUOS)KMJ5U000WA-B409
GT-S7562 (GALAXY S DUOS)KMJJS000WA-B409
GT-S7562 (GALAXY S DUOS)KE4CN2L2HA5A2A
GT-S7562L (GALAXY S DUOS)KMS5U000KM-B308
GT-S7562L (GALAXY S DUOS)KMJJS000WA-B409
GT-S7582 (GALAXY SDUOS 2)KMK8U000VM-B410
GT-S7582 (GALAXY SDUOS 2)KMK7U000VM-B309
GT-S7582 (GALAXY SDUOS 2)KMK5U000VM-B309
GT-S7582 (GALAXY SDUOS 2)KMK5X000YM-B314
I8190SDIN7DU2-8G
I8190KLM8G2FE3B-B001
I9000 (GALAXY S)SDIN5C2-8G
I9003 (GALAXY SL)KLM8G1WEM8-B011
I9023SDINSC2-16G
I9300 ( Galaxy S3 )KMVWU000LM-B900
I9300 ( Galaxy S3 )KMVTU000LM-B503
J100f ( GALAXY J1 )H9TQ64A8GTMC
J105B ( GALAXY J1 MINI )KMQN1000SM-B316
J105B ( GALAXY J1 MINI )KMFNX0007M-B214
J106f ( Galaxy J1 mini prime )H9TQ64A8GTAC
J106hH9TQ64A8GTAC
J110F ( Galaxy J1 Ace)H9TQ64ABJTMC
J110F ( Galaxy J1 Ace)H9TQ32A6BTMC
J110F ( Galaxy J1 Ace)KMF720012M-B214
J110GH9TQ32A6BTMCUR-KTM
J110GKMF310012M-B305
j111fKMFN10012M-B214
j120f (Galaxy J1)KMFN10012M-B214
j200f (Galaxy J2)H9TQ64A8GTAC
j200f (Galaxy J2)KMFN10012M-B214
J250f ( Samsung Galaxy J2 )KMQE60006M-B318
J260f ( Galaxy J2 Core )KMQE60006M-B318
J320h , j320f (Galaxy J3)KMQN10006M-B318
J330FN ( GALAXY J3 2017 )KMQE60013M-B318
J400f ( GALAXY J4 )KMQX60013M-B419
J400f ( GALAXY J4 )KMQE60013M-B318
J415f ( GALAXY J4 PLUS )KMGX6001BM-B514
J415gn ( GALAXY J4 PLUS )KMGX6001BM-B514
j500f (Galaxy J5)H9TQ64AAETMC
j500f (Galaxy J5)KMQN10006M-b318
j510f (Galaxy J5 2016)KMQ310006M-B417
j510f (Galaxy J5 2016)H9TQ17ABJTBC
j510f (Galaxy J5 2016)KMQ310013B-B419
j530f (Galaxy J5)KLMAG1JETD-B041
J600f ( GALAXY J6 )KLMBG2JETD-B041
J610f ( GALAXY J6 PLUS )KMGX6001BM-B514
J700f (Galaxy J7)THGBMFG7C2LBAIL
J700f (Galaxy J7)KLMAG1JENB-B031
J720f ( Galaxy J7 Duo )KLMBG2JETD-B041
J730F ( J7 PRO)KLMAG1JENB-B041 16G
J730F ( J7 PRO)KLMBG2JENB-B041 32G
J730F ( J7 PRO)KLMAG2JETD-B041 32G
J730F ( J7 PRO)KLMAG1JETD-B041 16G
j810F ( GALAXY J8 )KMGX6001BM-B514
J810g ( GALAXY J8 )KMRH60014A-B614
N910 (Galaxy Note 4)THGBMBG7D2KBAIL
N920X ( Galaxy Note5 )THGLF2G8J4LBATD
N950F ( GALAXY NOTE 8 )KLUCG4J1ED-B0C1
N960F ( SAMSUNG NOTE 9 )KLUDG4U1EA-B0C1
P601KLMBG4GEAC-B001
S7580 ( Galaxy Trend Plus )KMK5X000YM-B314
SCH-I545THGBM5G7A4JBA4W
SCH-I545THGBM5G7A4JBA4W
SCH-I545KMV3W000LM-B310
SCH-I545KLMAG4FEAB-B002
SGH-I337 ( Galaxy S4 )THGBM5G7A4JBA4W
SGH-I337 ( Galaxy S4 )KLMAG4FEAB-B002
SGH-I337 ( Galaxy S4 )KMV3W000LM-B310
SGH-I727 ( Galaxy S2 )KMVYL000LM-B503
SGH-I727 ( Galaxy S2 )KMVTU000LM-B503
SGH-I727R ( Galaxy S2 )KMVTU000LM-B503
SGH-I727R ( Galaxy S2 )KMVYL000LM-B503
SGH-I747 ( Galaxy S3 )KMVWU000LM-B900
SGH-I747 ( Galaxy S3 )KMVTU000LM-B503
SGH-I747 ( Galaxy S3 )KMV2W000LM-B506
SGH-I747 ( Galaxy S3 )KLMAG4FE4B-B002
SGH-I747M ( Galaxy S3 )KMVTU000LM-B503
SGH-I747M ( Galaxy S3 )KMV2W000LM-B506
SGH-I747M ( Galaxy S3 )KLMAG4FE4B-B002
SGH-M919 (GALAXY S4)THGBM5G7A4JBA4W
SGH-M919 (GALAXY S4)KMVTU000LM-B503
SGH-M919 (GALAXY S4)KMV3W000LM-B310
SGH-T999KMVTU000LM-B503
SGH-T999KMV2W000LM-B506
SGH-T999KLMAG4FE4B-B002
SGH-T999KLMAG4FE4B-B001
SHV-E210S ( GALAXY S3 )KMVTU000LM-B503
SHV-E210S ( GALAXY S3 )KLMAG4FE4B-B002
SHV-E250S/E250K/E250L (GALAXY NOTE 2 LTE)KMVWU000LM-B900
SHV-E250S/E250K/E250L (GALAXY NOTE 2 LTE)KMVTU000LM-B503
SHV-E250S/E250K/E250L (GALAXY NOTE 2 LTE)KMV3W000LM-B310
SHV-E250S/E250K/E250L (GALAXY NOTE 2 LTE)KLMBG8FE4B-B001
SHV-E275K (GALAXY GRAND)KMVUS000LM-B304
SHV-E275K (GALAXY GRAND)KMVTU000LM-B503
SHV-E275K (GALAXY GRAND)KLM8G1WE4A-A001
SM-A3000 ( GALAXY A3 )KMR31000BA-B614
SM-A3000 ( GALAXY A3 )KMR310001M-B611
SM-A3000 ( GALAXY A3 )H9TQ64ABJTMCUR-KUM
SM-A3000 ( GALAXY A3 )H9TQ18ABJTMCUR-KTM
SM-A300H ( Galaxy A3 )KMR31000BA-B614
SM-A300H ( Galaxy A3 )KMR310001M-B611
SM-A300H ( Galaxy A3 )H9TQ64ABJTMCUR-KUM
SM-A300H ( Galaxy A3 )H9TQ18ABJTMCUR-KTM
SM-A310F (Galaxy A3)THGBMFG7C2LBAIL
SM-A310F (Galaxy A3)KLMAG1JENB-B031
SM-A310F (Galaxy A3)KLMAG1JETD-B041
SM-A5000 (GALAXY A5)KMR310001M-B611
SM-A5000 (GALAXY A5)KMQ8X000SA-B414
SM-A500H (GALAXY A5)KMQ8X000SA-B414
SM-A500H (GALAXY A5)KMR310001M-B611
SM-A510F (GALAXY A5)THGBMFG7C2LBAIL
SM-A510F (GALAXY A5)KLMAG1JETD-B041
SM-A700H (GALAXY A7)H9TQ18ABJTMCUR-KTM
SM-A700H (GALAXY A7)KMR31000BA-B614
SM-A710HTHGBMFG7C2LBAIL
SM-A710HKLMAG1JETD-B041
SM-C101 (GALAXY S4)KMVWU000LM-B900
SM-C101 (GALAXY S4)KMVTU000LM-B503
SM-C101 (GALAXY S4)KMV2W000LM-B506
SM-C101 (GALAXY S4)KMVNW000LM-B206
SM-C101 (GALAXY S4)KLM8G1GEAC-B031
SM-C105 (Galaxy S4)KLM8G1GEAC-B001
SM-C5000 (GALAXY C5)KMRX1000BM-B614
SM-C5000 (GALAXY C5)KMRX10014M-B614
SM-C5010 (GALAXY C5)KMRX1000BM-B614
SM-C5010 (GALAXY C5)KMRX10014M-B614
SM-C7000 (GALAXY C7)KMRX1000BM-B614
SM-C7010 (GALAXY C7)KMRX1000BM-B614
SM-C7010 (GALAXY C7)KMRX10014M-B614
SM-C9000 (GALAXY C9)THGBMHG9C8LBAU8
SM-C9000 (GALAXY C9)KLMCG4JENB-B043
SM-C9000 (GALAXY C9)SDINADF4-64G
SM-C900F (GALAXY C9)THGBMHG9C8LBAU8
SM-C900F (GALAXY C9)THGBMHG9C8LBAU8
SM-C900F (GALAXY C9)KLMCG4JENB-B043
SM-C900F (GALAXY C9)SDINADF4-64G
SM-E500F (GALAXY E5)KMRX10014M-B614
SM-E500F (GALAXY E5)KMR31000BA-B614
SM-E500F (GALAXY E5)KMQ31000SM-B417
SM-E700F (GALAXY E7)KMRX1000BM-B614
SM-E700F (GALAXY E7)KMR310001M-B611
SM-E700F (GALAXY E7)KMQ31000SM-B417
SM-E700H (GALAXY E7)KMR31000BA-B614
SM-E700H (GALAXY E7)KMR310001M-B611
SM-E700H (GALAXY E7)KMQ31000SM-B417
SM-G313HU (GALAXY S DOUS)H9TP32A4GDBCPR-KGM
SM-G313HU (GALAXY S DOUS)KMKJS000VM-B309
SM-G313HU (GALAXY S DOUS)KMK5X000VM-B314
SM-G313HU (GALAXY S DOUS)KMK5U000VM-B309
SM-G350E (GALAXY STAR2)H9TP32A4GDDC
SM-G350E (GALAXY STAR2)KMK7U000VM-B309
SM-G350E (GALAXY STAR2)KMK5U000VM-B309
SM-G350E (GALAXY STAR2)KMN5X000ZM-B209
SM-G350E (GALAXY STAR2)KMK5X000YM-B314
SM-G355H (GALAXY CORE2)KMK7U000VM-B309
SM-G355H (GALAXY CORE2)KMK5U000VM-B309
SM-G355H (GALAXY CORE2)KMK5X000YM-B314
SM-G360H (GALAXY CORE PRIME)KMR310001M-B611
SM-G360H (GALAXY CORE PRIME)KMQ72000SM-B316
SM-G361H (GALAXY CORE PRIME VE)KMR310001M-B611
SM-G361H (GALAXY CORE PRIME VE)KMQ72000SM-B316
SM-G361H (GALAXY CORE PRIME VE)KMQN1000SM-B316
SM-G530H (GALAXY GRAND PRIME)KMR310001M-B611
SM-G530H (GALAXY GRAND PRIME)KMQNW000SM-B316
SM-G531H (GALAXY GRAND PRIME VE)KMR310001M-B611
SM-G531H (GALAXY GRAND PRIME VE)KMQNW000SM-B316
SM-G531H (GALAXY GRAND PRIME VE)KMQN1000SM-B316
SM-G531H (GALAXY GRAND PRIME VE) KMFN10012M-B214
SM-G532F (Grand Prime Plus)KMR310001M-B611
SM-G532F (Grand Prime Plus) KMQNW000SM-B316
SM-G532F (Grand Prime Plus) KMQN10006B-B318
SM-G550FY (On5 PRO)KMR310001M-B611
SM-G550FY (On5 PRO) KMQ7U000SM-B311
SM-G550FY (On5 PRO) KMQN10006M-B318
SM-G570F (J5 Prime)KMR310001M-B611
SM-G570F (J5 Prime) KMQ310013B-B419
SM-G6100 (J7 Prime)KMRX10014M-B614
SM-G6100 (J7 Prime) KMR21000BM-B809
SM-G6100 (J7 Prime) KMRX1000BM-B614
SM-G610F (J7 Prime)THGBMFG7C2LBAIL
SM-G610F (J7 Prime)KLMAG1JENB-B031
SM-G615F (GALAXY J7 MAX)KMRX1000BM-B614
SM-G615F (GALAXY J7 MAX)KMR31000BA-B614
SM-G615F (GALAXY J7 MAX) KMRX10014M-B614
SM-G7102 (GALAXY GRAND 2)THGBMBG6D1KBAIL
SM-G7102 (GALAXY GRAND 2)KLM8G1WEMB-B031
SM-G7102 (GALAXY GRAND 2) KMVTU000LM-B503
SM-G7102 (GALAXY GRAND 2) KMV2W000LM-B506
SM-G800F (GALAXY S5 MINI)THGBMFG7C1LBAIL
SM-G800F (GALAXY S5 MINI) THGBMFG6C1LBAIL
SM-G800F (GALAXY S5 MINI) KMVTU000LM-B503
SM-G800F (GALAXY S5 MINI) KMV3W000LM-B310
SM-G850F (GALAXY ALPHA)KMR2W0009M-A803
SM-G900F (GALAXY S5)THGBMBG7D2KBAIL
SM-G900F (GALAXY S5) KLMAG1JENB-B031
SM-G900F (GALAXY S5) KMVTU000LM-B503
SM-G900F (GALAXY S5) KMV3W000LM-B310
SM-G900H (GALAXY S5)THGBMBG7D2KBAIL
SM-G900H (GALAXY S5) KMVTU000LM-B503
SM-G900H (GALAXY S5) KMV3W000LM-B310
SM-G900H (GALAXY S5) KLMAG1JENB-B031
SM-G920F (GALAXY S6)KLUBG4G1BE-E0B1
SM-G920F (GALAXY S6) KLUBG4G1BD-E0B1
SM-G925F (GALAXY S6 Edge)KLUBG4G1BE-E0B1
SM-G925F (GALAXY S6 Edge)KLUBG4G1BD-E0B1
SM-G928F (GALAXY S6 Edge+)THGLF2G8J4LBATDA
SM-G928F (GALAXY S6 Edge+) KLUBG4G1BE-E0B1
SM-G930F (GALAXY S7)H28U64222MMR
SM-G930F (GALAXY S7) THGBF7G8K4LBATRA
SM-G930F (GALAXY S7) KLUBG4G1CE-B0B1
SM-G935F (GALAXY S7 EDGE)H28U64222MMR
SM-G935F (GALAXY S7 EDGE) THGBF7G8K4LBATRA
SM-G935F (GALAXY S7 EDGE) KLUDG8J1CB-C0B1
SM-G935F (GALAXY S7 EDGE) KLUBG4G1CE-B0B1
SM-I9060I ( NEO PLUS )MT29TZZZ8D5BKFAH-125W
SM-I9060I ( NEO PLUS )KMQNW000SM-B316
SM-I9060I ( NEO PLUS ) KMR310001M-B611
SM-I9060I ( NEO PLUS ) KMQ72000SM-B316
SM-J100H (GALAXY J1)H9TP32A4GDDCPR-KGM
SM-J100H (GALAXY J1) KMK8U000VM-B410
SM-J100H (GALAXY J1) KMK7U000VM-B309
SM-J100H (GALAXY J1) KMK5U000VM-B309
SM-J105 (GALAXY J1)H9TQ64A8GTMCUR-KUM
SM-J105 (GALAXY J1) KMQ72000SM-B316
SM-J105 (GALAXY J1) KMFNX0007M-B214
SM-J110H (J1 ACE)H9TP32A4GDDCPR-KGM
SM-J110H (J1 ACE) KMK8U000VM-B410
SM-J110H (J1 ACE) KMK7U000VM-B309
SM-J110H (J1 ACE) KMK5U000VM-B309
SM-J200H (GALAXY J2)H9TQ64A8GTMCUR-KUM
SM-J200H (GALAXY J2) KMR310001M-B611
SM-J200H (GALAXY J2) KMQ7X000SA-B315
SM-J3110 (GALAXY J3 PRO)KMR310001M-B611
SM-J3110 (GALAXY J3 PRO) KMQ310013B-B419
SM-J320H (GALAXY J3)H9TQ64AAETACUR-KUM
SM-J320H (GALAXY J3) KMQN10006M-B318
SM-J320H (GALAXY J3) KMQN10006B-B318
SM-J500H (GALAXY J5)HQTQ64A8GTAC
SM-J500H (GALAXY J5) KMR310001M-B611
SM-J500H (GALAXY J5) KMQN10006B-B318
SM-J500H (GALAXY J5) KMQN10006M-B318
SM-J510FN (GALAXY J5 2016)KMR310001M-B611
SM-J510FN (GALAXY J5 2016) KMQN10006M-B318
SM-J510FN (GALAXY J5 2016) KMQ310013B-B419
SM-J700H (GALAXY J7)THGBMFG7C2LBAIL
SM-J700H (GALAXY J7) KLMAG1JENB-B031
SM-J700H (GALAXY J7) KLMAG2WEMB-B031
SM-J701F (GALAXY 7)THGBMFG7C2LBAIL
SM-J701F (GALAXY 7) KLMAG1JENB-B031
SM-J701F (GALAXY 7) KLMAG1JETD-B041
SM-J710F (GALAXY J7 2016)THGBMFG7C2LBAIL
SM-J710F (GALAXY J7 2016) KLMAG1JENB-B031
SM-N7502 (GALAXY NOTE3 NEO DUOS)THGBMFG7C2LBAIL
SM-N7502 (GALAXY NOTE3 NEO DUOS) THGBMBG7D2KBAIL
SM-N7502 (GALAXY NOTE3 NEO DUOS) KLMAG1JENB-B031
SM-N7505 (GALAXY NOTE3 NEO)THGBMFG7C2LBAIL
SM-N7505 (GALAXY NOTE3 NEO) THGBMBG7D2KBAIL
SM-N900 (GALAXY NOTE 3)KMVWU000LM-B900
SM-N900 (GALAXY NOTE 3) KMVTU000LM-B503
SM-N900 (GALAXY NOTE 3) KLMBG4GEAC-B001
SM-N900 (GALAXY NOTE 3) KMV2WOOOLM-B506
SM-N9005 (GALAXY NOTE 3)KMV2W000LM-B506
SM-N9005 (GALAXY NOTE 3) KMV3W000LM-B310
SM-N9005 (GALAXY NOTE 3) KMVTU000LM-B503
SM-N9005 (GALAXY NOTE 3) KLMBG4GEAC-B001
SM-N900A (GALAXY NOTE3)KMVWU000LM-B900
SM-N900A (GALAXY NOTE3) KMVTU000LM-B503
SM-N900A (GALAXY NOTE3) KMV2W000LM-B506
SM-N900A (GALAXY NOTE3) KLMBG4GEAC-B001
SM-N900P (GALAXY NOT3)KMV3W000LM-B310
SM-N900P (GALAXY NOT3) KMV2W000LM-B506
SM-N900P (GALAXY NOT3) KLMBG4GEAC-B001
SM-N900Q (GALAXY NOTE3)KMVWU000LM-B900
SM-N900Q (GALAXY NOTE3) KMV3W000LM-B310
SM-N900Q (GALAXY NOTE3) KLMBG4GEAC-B001
SM-N900V (GALAXY Note3)KMVTU000LM-B503
SM-N900V (GALAXY Note3) KLMBG4GEAC-B001
SM-N900V (GALAXY Note3) KMV2W000LM-B506
SM-N910C (GALAXY NOTE4)KMR210008M-A805
SM-N910C (GALAXY NOTE4) KLUBG4G1BE-E0B1
SM-N910F (GALAXY NOTE4) KMR210008M-A805
SM-N915F (Galaxy Note Edge)KMR210008M-A805
SM-N920C (GALAXY NOTE 5 )KMR210008M-A805
SM-N920T (GALAXY NOTE 5)KLUBG4G1BD-E0B1
SM-N920T (GALAXY NOTE 5) KLUBG4G1BD-E0B2
SM-P605 (Galaxy Note 10.1)KLMAG2GEAC-B002
SM-P901 (GALAXY TAB NOTE PRO 12.2)THGBMBG7D2KBAIL
SM-P901 (GALAXY TAB NOTE PRO 12.2) KMVWU000LM-B900
SM-P901 (GALAXY TAB NOTE PRO 12.2) KMV2W000LM-B506
KLMBG4WEBC-B031KLMBG4WEBC-B031
SM-P905 (GALAXY TAB NOTE PRO)KMVWU000LM-B900
SM-P905 (GALAXY TAB NOTE PRO) KMV2W000LM-B506
SM-P905 (GALAXY TAB NOTE PRO) KLMBG4WEBC-B031
SM-T110THGBMBG6D1KBAIL
SM-T110 SDIN7DU2-8G
SM-T110 KMVTU000LM-B503
SM-T110 KMV3W000LM-B310
SM-T110 KLM8G1GEND-B031
SM-T111THGBMBG6D1KBAIL
SM-T111 SDIN7DU2-8G
SM-T111 KMVTU000LM-B503
SM-T111 KMV3W000LM-B310
SM-T113THGBMBG6D1KBAIL
SM-T113 KMVTU000LM-B503
SM-T113 KMV2W000LM-B506
SM-T116 (GALAXY TAB3 7.0)THGBMBG6D1KBAIL
SM-T116 (GALAXY TAB3 7.0) KMVTU000LM-B503
SM-T116 (GALAXY TAB3 7.0) KMV3W000LM-B310
KMVTU000LM-B503SM-T210 (GALAXY TAB 3)
SM-T210 (GALAXY TAB 3)KMV3W000LM-B310
SM-T210 (GALAXY TAB 3) KMVTU000LM-B503
SM-T210 (GALAXY TAB 3) KLM8G1WE4A-A001
SM-T210 (GALAXY TAB 3) KLM8G1WEMB-B031
SM-T211 (GALAXY TAB 3)KMVTU000LM-B503
SM-T211 (GALAXY TAB 3) KMV3W000LM-B310
SM-T211 (GALAXY TAB 3) KLM8G1WE4A-A001
SM-T211 (GALAXY TAB 3) KLM8G1GEAC-B001
SM-T211 (GALAXY TAB 3) KLM8G1WEMB-B031
SM-T215 (GALAXY TAB 3 7.0)SDIN7DU2-8G
SM-T215 (GALAXY TAB 3 7.0) KMVTU000LM-B503
SM-T215 (GALAXY TAB 3 7.0) KMV3W000LM-B310
SM-T231 (GALAXY TAB 4 7.0)THGBMBG6D1KBAIL
SM-T231 (GALAXY TAB 4 7.0) KMVTU000LM-B503
SM-T231 (GALAXY TAB 4 7.0) KMV3W000LM-B310
SM-T231 (GALAXY TAB 4 7.0) KLM8G1WEMB-B031
SM-T285 (Galaxy Tab A 7.0)KMVTU000LM-B503
SM-T285 (Galaxy Tab A 7.0)THGBMFG6C1LBAIL
SM-T310 (GALAXY TAB 3 8.0)TY90HH131625RA
SM-T310 (GALAXY TAB 3 8.0) KLMAG2GEAC-B002
SM-T310 (GALAXY TAB 3 8.0) KMV3W000LM-B310
SM-T310 (GALAXY TAB 3 8.0) KMV2W000LM-B506
SM-T311 (GALAXY TAB 3 8.0)TY90HH131625RA
SM-T311 (GALAXY TAB 3 8.0) KLMAG2GEAC-B001
SM-T311 (GALAXY TAB 3 8.0) KMV3W000LM-B310
SM-T311 (GALAXY TAB 3 8.0) KMV2W000LM-B506
SM-T311 (GALAXY TAB 3 8.0) KLMAG1JENB-B031
SM-T311 (GALAXY TAB 3 8.0) KMV3W000LM-B310
SM-T355 (GALAXY TAB A 8.0)THGBMFG7C2LBAIL
SM-T355 (GALAXY TAB A 8.0)THGBMFG7C2LBAIL
SM-T355 (GALAXY TAB A 8.0) KMV3W000LM-B310
SM-T355 (GALAXY TAB A 8.0) KMV2W000LM-B506
THGBMFG7C2LBAILSM-T555
SM-T555KMV3W000LM-B310
SM-T555THGBMFG7C2LBAIL
SM-T555 KLMAG1JENB-B031
SM-T561 (GALAXY TAB E 9.6)SDIN7DU2-8G
SM-T561 (GALAXY TAB E 9.6) THGBMBG6D1KBAIL
SM-T561 (GALAXY TAB E 9.6) KMV3W000LM-B310
SM-T561 (GALAXY TAB E 9.6) KMV2W000LM-B506
SM-T705 (GALAXY TAB S)THGBMFG7C2LBAIL
SM-T705 (GALAXY TAB S) KMV3W000LM-B310
SM-T705 (GALAXY TAB S) KLMAG1JENB-B031
SM-T705 (GALAXY TAB S) THGBMBG7D2KBAIL
SPH-L720 (GALAXY S4)THGBM5G7A4JBA4W
SPH-L720 (GALAXY S4) KLMAG4FEAB-B002
SPH-L720T (GALAXY S4)THGBM5G7A4JBA4W
SPH-L720T (GALAXY S4) KLMAG4FEAB-B002
T2100KLMAG2GEAC-B301
T2110 ( TAB 3 7.0 )KLMAG2GEAC-B301
T280 ( TAB A 7.0 )THGBMFG6C1LBAIL
T325THGBMBG7D2KBAIL
T525THGBMBG7D2KBAIL
T525 KMV3W000LM-B310
T530THGBMBG7D2KBAIL
T585 ( Galaxy TAB A 10.1 )KLMAG1JENB-B031
T805 (GALAXY tab s)THGBMFG7C2LBAIL
T805 (GALAXY tab s) THGBMBG7D2KBAIL
T805 (GALAXY tab s) KLMAG2GEAC-B301
T805 (GALAXY tab s) KMV3W000LM-B310
T989KMKYL000VM-B603
C1905 (M)SDIN7DP2-4G
C1905 (M) THGBMBG6D1KBAIL
C1905 (M) KMVTU000LM-B503
C2005SDIN7DP2-4G
C2005 THGBMAG5A1JBAIR
C2104 (L)THGBMBG6D1KBAIL
C2104 (L) KLM8G2FE3B-B001
C2104 (L) KMVTU000LM-B503
C2104 (L) KMV3W000LM-B310
C2105 (Sony Xperia L)KLM8G1GEAC-B001
C2305 (C)H9TP32A4GDDCPR-KGM
C2305 (C) KMKJS000VM-B309
C2305 (C) KMK8X000VM-B412
C2305 (C) KMK5U000VM-B309
C2305 (C) KMK5W000VM-B312
C5302KLM8G2FE3B-B001
C5502 (ZR)THGBM5G6A2JBAIR
C5502 (ZR) THGBMBG6D1KBAIL
C5502 (ZR) KMVTU000LM-B503
C5502 (ZR) KLM8G1GEAC-B001
C6502 (ZL)KMVTU000LM-B503
C6502 (ZL) KMV3W000LM-B310
C6502 (ZL) KLMAG2GE4A-A001
C6503 (ZL LTE)THGBMHG7C2LBAU7
C6503 (ZL LTE) KMVWU000LM-B900
C6503 (ZL LTE) KMV3W000LM-B310
C6503 (ZL LTE) KLMAG2GE4A-A001
C6602 (Z)KMVTU000LM-B503
C6602 (Z) KMV3W000LM-B310
C6602 (Z) KLMAG2GE4A-A001
C6603 (Z LTE)THGBMGB7D2KLBAIL
C6603 (Z LTE) KMVTU000LM-B503
C6603 (Z LTE) KLMAG2GE2A-A001
C6603 (Z LTE) KLMAG2GE4A-A001
C6806 (Z ULTRA)THGBMGB7D2KLBAIL
C6806 (Z ULTRA) KMV3W000LM-B310
C6806 (Z ULTRA) KLMAG2GE2A-A001
C6806 (Z ULTRA) KLMAG2GE4A-A001
C6902 (Z1)KMVTU000LM-B503
C6902 (Z1) KMV3W000LM-B310
C6902 (Z1) KLMAG2GEAC-B001
C6903 (Z1 LTE)THGBMBG7D2KBAIL
C6903 (Z1 LTE) KMV3W000LM-B310
C6903 (Z1 LTE) KLMAG2GE2A-A001
C6903 (Z1 LTE) KLMAG2GE4A-A001
D2004 (E 1)H9TP32A4GDBCPR-KGM
D2004 (E 1) KMN5X000ZM-B209
D2004 (E 1) KMK7U000VM-B309
D2004 (E 1) KMK5U000VM-B309
D2005H9TP17A8JDAC
D2005 KMN5X000ZM-B209
D2203THGBMAG51JBAIR
D2302THGBM5G6A2JBAIR
D2302 KLM8G1GEAC-B001
D2302 ( Xperia M2 )THGBM5G6A2JBAIR
D2302 ( Xperia M2 ) KLM8G1GEAC-B001
D2303 (M2)THGBM5G6A2JBAIR
D2303 (M2) KMVTU000LM-B503
D2303 (M2) KMV3W000LM-B310
D2303 (M2) KLM8G1GEAC-B001
D2502(C3)KLM8G1GEAC-B001
D2533 –C3KLM8G1GEAC-B001
D5103 (T3)THGBM5G6A2JBAIR
D5103 (T3) KMVTU000LM-B503
D5103 (T3) KMV3W000LM-B310
D5103 (T3) KLM8G1GEAC-B001
D5322 (T2)THGBM5G6A2JBAIR
D5322 (T2) KMVTU000LM-B503
D5322 (T2) KMV3W000LM-B310
D5322 (T2) KLM8G1GEAC-B001
D5503 (Z1 Compact)THGBMBG7D2KBAIL
D5503 (Z1 Compact) KMVTU000LM-B503
D5503 (Z1 Compact) KMV3W000LM-B310
D5503 (Z1 Compact) KMV2W000LM-B506
D5503 (Z1 Compact) KLMAG2GE2A-A001
D5833 (Z3 Compact)KLM8G1WEMB-B031
D5833 (Z3 Compact) KLMAG2GEAC-B031
D6502 (Z2)THGBMBG7D2KBAIL
D6502 (Z2) KMV3W000LM-B310
D6502 (Z2) KLMAG2GEAC-B001
D6503 (Z2)THGBMBG7D2KBAIL
D6503 (Z2) KMVTU000LM-B503
D6503 (Z2) KMV3W000LM-B310
D6603 (Z3)KMVWU000LM-B900
D6603 (Z3) KMV3W000LM-B310
D6603 (Z3) KLMAG2GEAC-B031
E2105 (E4)MT29TZZZ8D5BKFAH-125W
E2105 (E4) KMR310001M-B611
E2105 (E4) KMQ7U000SM-B311
E2105 (E4) KMQ7X000SA-B315
E2305H9TP17A8JDACNR-KGM
E2305 KMK7U000VM-B309
E2333 (M4)KMQ31000SM-B417
E2333 (M4) KMR310001M-B611
E2333 (M4) H9TQ17ABJTMC
E2353 (M4 Aqua)KMQ31000SM-B417
E2353 (M4 Aqua) KMR31000BA-B614
E5333 (C4)H9TQ17ABJTMCUR-KUM
E5333 (C4) KMR31000BA-B614
E5333 (C4) KMR310001M-B611
E5533 (C5 Ultra Dual)H9TQ17ABJTMCUR-KUM
E5533 (C5 Ultra Dual) KMR31000BA-B614
E5533 (C5 Ultra Dual) KMR21000BM-B809
E5533 (C5 Ultra Dual) KMR310001M-B611
E5606 (M5)THGBMFG7C2LBAIL
E5606 (M5) THGBM5G7A2JBAIR
E5606 (M5) KMV3W000LM-B310
E6533 (Z3+ Dual)THGBMBG8D4KBAIR
E6533 (Z3+ Dual) KMVWU000LM-B900
E6533 (Z3+ Dual) KMV3W000LM-B310
E6533 (Z3+ Dual) KMV2W000LM-B506
E6533 (Z3+ Dual) KLMBG4GEND-B031
E6553 (Z3+)THGBMBG8D4KBAIR
E6553 (Z3+) KMVWU000LM-B900
E6553 (Z3+) KMV2W000LM-B506
E6603 (Z5)THGBMFG8C4LBAIR
E6603 (Z5) KMVWU000LM-B900
E6603 (Z5) KMV2W000LM-B506
E6633 (Z5 Dual)THGBMFG8C4LBAIR
E6633 (Z5 Dual) KMVWU000LM-B900
E6633 (Z5 Dual) KMV2W000LM-B506
E6653 (Z5)THGBMFG8C4LBAIR
E6653 (Z5) KMVWU000LM-B900
E6653 (Z5) KMVTU000LM-B503
E6653 (Z5) KMV2W000LM-B506
E6683 (Z5 Dual)THGBMBG8D4KBAIR
E6683 (Z5 Dual) KMVWU000LM-B900
E6683 (Z5 Dual) KMV2W000LM-B506
E6833 (Z5 Premium Dual)THGBMFG8C4LBAIR
E6833 (Z5 Premium Dual) KMVWU000LM-B900
E6833 (Z5 Premium Dual) KMV2W000LM-B506
F3212 (XA ULTRA DUAL)H9TQ17ABJTMCUR-KUM
F3212 (XA ULTRA DUAL) KMR310001M-B611
F3212 (XA ULTRA DUAL) KMR21000BM-B809
F3212 (XA ULTRA DUAL) KMQ31000SM-B417
F3212 (XA ULTRA DUAL) KMR31000BA-B614
G3311 (L1)KMR310001M-B611
G3311 (L1) KMQ31000SM-B417
G3311 (L1) KMQE10013M-B318
G8142(XZ Premium Dual)THGAF4G9N4LBAIRB
LT26iTHGBM4G8D4GBAIE
MT27KLM8G2FE3B-B001
ST26iKMSJS00KA-B308
xperia t2THGBM5G6A2JBAIR
xperia uSDIN5C2-8G
A10-70L ( TAB 2 )KMR820001M-B609
A1000KMFN10012M-B214
A2010-aKMQ72000SM-B316
A2010-a KMQ7X000SA-B315
A3000KMK8U000VM-b410
A3000 KMK5U000VM-B309
A3000 KMKUS000VM-b410
A3000 KMK3U000VM-b410
A3000 H9TP17A8JDAC
A3300KMK8U000VM-B410
A3300 KMK7X000VM-B314
A3300 H9TP65A8JDAC
A3500H9TP18A8JDMC
A3500 KMK8U000VM-B410
A3500 KMK8X000VM-B412
A3500-FLKMK7X000VM-B314
A369iKMN5U000ZM-B203
A388tKMN5X000ZM-B209
A5000EKMK8U000VM-B410
A526H9TP32A8JDBC
A526 KMKJS000VM-B309
A5500HV (A8-50)H9TP65A8JDMC
A5500HV (A8-50) H9TP18A8JDMC
A5500HV (A8-50) H9TP65A8JDAC
A5500HV (A8-50) KMK7X000VM-B314
A5500HV (A8-50) KMK8X000VM-B412
A5500HV (A8-50) KMK8U000VM-B410
A5500HV (A8-50) KMK7U000VM-B309
A6000KMQ7X000SA-B315
A6000 KMQ7X000SA-B315
A7-30H9TQ64A8GTMC
A7-30 KMFNX0007M-B214
A7-30 KMFN10012M-B214
A7-30 KMFNX0012M-B214
A7-30 KMQ72000SM-B316
A7-30 KMF820012M-B305
A7-30 KMQ7X000SA B315
A7-30HCH9TQ64A8GTMC
A7-30HC H9TQ17ABJTMC
A7-30HC KMQ8X000SA-B414
A7-30HC KMQ7X000SA-B315
A7000aKMQNW00SM-B316
A7000a KMR7X0001M-B511
A7010a48KMR31000BA-B614
A7600H ( A10-70 )KMK8X000VM-B412
A8-50LCH9TQ64ABJTMC
A8-50LC H9TQ64A8GTMC
A8-50LC H9TQ17ABJTMC
A8-50LC H9TQ17A8GTMC
A8-50LC KMR820001M-B609
A8-50LC KMQ82000SM-B418
A8-50LC KMQ8X000SA-B414
A8-50LC KMQ72000SM-B316
A8-50LC KMQ7X000SA-B315
A8-50LC KMF820012M-B305
B6000KMK8U000VM-B410
K50-T5KMR820001M-B609
K860KLM8GG2FE3B-B001
K900H26M64003DQR
K900 KLMAG2GE4A-A001
K910 (Lenovo Vibe Z)THGBMBG7D2KBAIL
K910 (Lenovo Vibe Z) THGBM5G7B2JBAIM
K910 (Lenovo Vibe Z) KLMAG2GEAC-B001
P70-aKLMBG4WEBC-B031
P70-a KMR820001M-B609
PB1-750MKMF820012M-B305
S5000KMK3U000VM-410
S6000HH9TP17A8JDAC
S660KMK7X000VM-B314
S810tKMK7U00VM-B309
S820H9TP32A8JDBC
S820 H9TP32A8JDAC
S856SDIN8DE2-8G
S90-AKMR4Z0001A-B803
S920H9TP32A8JDAC
S920 KMKJS00VM-B309
S920 KMK7U000VM-B309
S930KMKJS000VM-B309
TB-7304NH9TQ17ABJTAC
TB-7304N H9TQ17ABJTMC
TB-7304N KMQE60013M-B318
TB-7304N KMFE10012M-B214
TB-7304N KMFE60012M-B214
TB3-710f ( TAB 7 )KLM8G2FE3B-B001
TB3-710f ( TAB 7 ) KLM8G1WEPD-B031
TB3-710iKMF820012M-B305
TB3-730MH9TQ17ABJTMC
TB3-730M H9TQ17A8GTMC
TB3-730M H9TQ64ABJTMC
TB3-730M H9TQ64A8GTMC
TB3-730M H9TP64A8JDMC
TB3-730M KMR820001M-B609
TB3-730M KMF820012M-B305
TB3-730M KMF720012M-B214
TB3-730M KMQ820013M-B419
TB3-730XH9TQ17ABJTMC
TB3-730X H9TQ17A8GTMC
TB3-730X H9TQ64ABJTMC
TB3-730X H9TQ64A8GTMC
TB3-730X H9TP64A8JDMC
TB3-730X KMR820001M-B609
TB3-730X KMF820012M-B305
TB3-730X KMF720012M-B214
TB3-730X KMQ820013M-B419
TB3-850MKMQ820013M-B419
TB3-850M KMQ310013M-B419
TB3-850M KMQ82000SM-B418
TB3-850M KMF820012M-B305
Vibe X2KLMBG4WEBC-B031
YOGA Tablet 2-830LKLMAG2WEMB-B031
D160H9TP32A4GDDC
D160H9TP32A4GDDC
D170H9TP32A4GDCC
D221 (L50)KMN5U000ZM-B203
D280 (LFINO)H9TP32A4GDBCPR-KGM
D280 (LFINO) KMK8X000VM-B412
D280 (LFINO) KMK5X000VM-B314
D285 (L65)H9TP32A4GDMCPR-KDM
D285 (L65) KMK5U000VM-B309
D290MT29PZZZ8D4BKFSK
D290 KMK5X000VM-B314
D295 (L FINO DUAL)H9TP32A4GDBCPR-KGM
D295 (L FINO DUAL) KMK8X000VM-B412
D295 (L FINO DUAL) KMK7U000VM-B309
D295 (L FINO DUAL) KMK5U000VM-B309
D295 (L FINO DUAL) H9TP32A8JDBC
D320 (L70)H9TP32A4GDBCPR-KGM
D325 (L70 DUAL)H9TP32A4GDBCPR-KGM
D325 (L70 DUAL) KMK7U000VM-B309
D325 (L70 DUAL) KMK5U000VM-B309
D335 (BELLO)KMQ7U000SM-B311
D335 (BELLO) KMQ31000SM-B417
D335 (BELLO) KMQ7X000SA-B315
D380 (L80 DUAL)H9TP32A4GDBCPR-KGM
D380 (L80 DUAL) KMK8X000VM-B412
D380 (L80 DUAL) KMK7U000VM-B309
D380 (L80 DUAL) KMK5U000VM-B309
D405 (L90)THGBMBG6D1KBAIL
D405 (L90) KMVTU000LM-B503
D405 (L90) KLM8G1GEAC-B001
D410 (L90 DUAL)THGBMBG7D2KBAIL
D410 (L90 DUAL) KMVTU000LM-B503
D410 (L90 DUAL) KLM8G1WEMB-B031
D618 (G2 MINI)THGBMBG7D2KBAIL
D618 (G2 MINI) KMVTU000LM-B503
D618 (G2 MINI) KLM8G1WEMB-B031
D686 (G PRO LITE)H9TQ65A8GTMCUR-KTM
D686 (G PRO LITE) H9TP65A8JDACPR-KGM
D686 (G PRO LITE) H9TP65A8JDACPR-KGM
D686 (G PRO LITE) KMK8U000VM-B410
D686 (G PRO LITE) KMK7X000VM-B314
D690 (G3 STYLUS)KMQ820013M-B419
D690 (G3 STYLUS) KMQ72000SM-B316
D690 (G3 STYLUS) KMQ7X000SA-B315
D724 (G3 BEAT)THGBMBG6D1KBAIL
D724 (G3 BEAT) KMVTU000LM-B503
D724 (G3 BEAT) KLM8G1WEMB-B031
D802 (G2)THGBMAG8A4JBA4R
D802 (G2) THGBM5G7A2JBAIR
D802 (G2) H26M64001EMR
D802 (G2) KMVWU000LM-B900
D802 (G2) KMV3W000LM-B310
D855 (G3)TY90HH131517RA
D855 (G3) SDIN9DW4-32G
D855 (G3) SDIN9DW4-16G
D855 (G3) THGBM5G7A2JBAIR
D855 (G3) KMVWU000LM-B900
D856 (G3 DUAL LTE)TY90HH131517RA
D856 (G3 DUAL LTE) THGBM5G7A2JBAIR
D856 (G3 DUAL LTE) H26M64002DQR
D856 (G3 DUAL LTE) KMVTU000LM-B503
E400 (OPTIMUS L3)H9DPAGA3JJMCGR-KEM
E400 (OPTIMUS L3) KMJ5U000WA-B409
E405 (L3)H9DPAGA3JJMCGR-KEM
E405 (L3) KMJ5U000WA-B409
E440 (L4)H9TP32A4GDCCPR-KGM
E440 (L4) H9TP32A4GDBCPR-KGM
E440 (L4) KMK5U000VM-B309
E445 (L4)H9TP32A4GDBCPR-KGM
E445 (L4) KMK5U000VM-B309
E455H9TP32A4GDCC
E612 (L5)KMS5U000KM-B308
E612 (L5) KMSJS000KM-B308
E615 (L5 DUAL)KMJJS000WA-B409
E615 (L5 DUAL) KMSJS000KM-B308
E960 (NEXUS 4THGBM5G7A2JBAIR
E960 (NEXUS 4 KMVTU000LM-B503
E960 (NEXUS 4 KMV3W000LM-B310
E980 (G PRO)THGBM5G7A2JBAIR
E980 (G PRO) KMVTU000LM-B503
E980 (G PRO) KMV3W000LM-B310
F320sTHGBMAG8A4JBR
F320s H26M64002DQR
F510L (G FLEX2)KMVTU000LM-B503
F510L (G FLEX2) KMV3W000LM-B310
F510L (G FLEX2) KLMAG2GEND-B031
GS290 ( Cookie Fresh )K522H1HACB-B060
GX230 ( K7i )KMFNX0012M-B214
H324KMFJW0007M-B212
H324tKMFJ20007M-B214
H422KMQ7X000SA-B315
H422 KMQ72000SM-B316
H502fKMQ72000SM-B316
H540KMQ7X000SA-B315
H540 KMQ72000SM-B316
H791THGBMFG8C4LBAIR
H791 THGBMFG7C2LBAIL
H811THGBM5G8A4JBAIR
H815 (G4)THGBMFG8C4LBAIR
H815 (G4) THGBMBG7D2KBAIL
H815 (G4) THGBMFG8C4LBAIR
H815 (G4) KMVTU000LM-B503
H818p(G4)THGBMFG8C4LBAIR
H818p(G4) KMVTU000LM-B503
H900SD1NADF4-64G
H950KLMBGAGEAC-B301
H955 (G Flex 2)KLM8G1GEND-B031
H959 (G Flex 2 )KLMBG4GEND-B031
H960aTHGBMFG8C4LBAIR
H960a ( V 10 )THGBMFG8C4LBAIR
K130EKMF720012M-B214
K200DS (X-Style)H9TQ17AAETAC
K220DSKMQE10013M-B318
K350zH9TQ64AAETMC
K430 (K10 Dual)KMQ310013M-B419
K430 (K10 Dual) KMQ310006A-B419
k430dsy (K10 Dual)KMQE10013M-B318
k430dsy (K10 Dual) KMQ310013M-B419
K500dsz (x screen)H9TQ17ABJTMCUR
K500dsz (x screen) KMQ310013M-B419
K500dsz (x screen) KMQE10013M-B318
K520dy ( Stylus 2 Dual )H9TQ17ABJTMC
K520dy ( Stylus 2 Dual ) KMR310001M-B611
K5800dsKMQ310013M-B419
K580ds ( X CAM )KMR310001M-B611
LS751H9TQ64A8GTMC
LS980THGBMAG8A4JBA4R
LS980 H26M5200EQR
LS990THGBM5G8A4JBAIR
Ls991 ( G4 )THGBM5G8A4JBAIR
LS996KLMBG4GEND-B031
M250 ( K10 2017 )H9TQ17ABJTBC
M320 ( X power2 )KMQE10013M-B318
M400dyKMQE10013M-B318
P715SD5DH26A-4G
P768 (L90)H26M31002GPR
P768 (L90) KLM8G2FE3B-B001
V400SDIN7DU2
V400 THGBMBG6D1KBAIL
V400 KMVTU000LM-B503
A450CG (Zenfone 4S)H26M41103HPR
A450CG (Zenfone 4S) KMVTU000LM-B503
A450CG (Zenfone 4S) KMV2W000LM-B506
A450CG (Zenfone 4S) KLM8G1WEMB-B031
A500CG (ZenFone 5)KMVTU000LM-B503
A500CG (ZenFone 5) H26M42003GMR
A500KL (ZEN FONE)H26M52103FMR
A500KL (ZEN FONE) H26M42003GMR
A500KL (ZEN FONE) KMVTU000LM-B503
A500KL (ZEN FONE) KMV2W000LM-B506
A500KL (ZEN FONE) KLM8G1WEPD-B031
A501CG (ZenFone 5)KMJJS000WM-B409
A502CG (Zenfone 5 Lite)SDIN7DP2-8G
A502CG (Zenfone 5 Lite) KMVTU000LM-B503
A502CG (Zenfone 5 Lite) KMV2W000LM-B506
A502CG (Zenfone 5 Lite) KLM8G1WEMB-B031
A600CG (Zenfone 6)KMV3W000LM-B310
A601CG (Zenfone 6)SDIN7DP4-32G
A601CG (Zenfone 6) KMVWU000LM-B900
A601CG (Zenfone 6) KMVTU000LM-B503
A601CG (Zenfone 6) KMV2W000LM-B506
A601CG (Zenfone 6) KLMBG4GEND-B031
A68 (PadFone 2)H26M64103EMR
A68 (PadFone 2) KMVTU000LM-B503
A68 (PadFone 2) KMV2W000LM-B506
A68 (PadFone 2) KMQ7X000SA-B315
FE380CG (FonePad 8)TY90HH131625RA
FE380CG (FonePad 8) THGBMBG6D1KBAIL
FE380CG (FonePad 8) THGBMFG7C2LBAIL
FE380CG (FonePad 8) KLM8G1WEMB-B503
Fonepad7H26M52002EQR
G500TG (LIVE)KMR310001M-B611
G500TG (LIVE) KMQ7X000SA-B315
G500TG (LIVE) KMFNX0012M-B214
K004H26M42002GMR
K00B ( Memo Pad HD7 )H26M52002EQR
K00EKLM8G2FE3B-B001
k00sSDIN7DU2-8G
k00s KLM8G1WEMB-B031
K00zSDIN7DU2-8G
K012 (FE170CG)SDIN7DU2 8G
K012 (FE170CG) KLM8G2FE3B-B001
K012 (FE170CG) H26M42003GMR
K019 (FE375CG)KLMAG2GEAC-B031
K019 (FE375CG) H26M41103HPR
K01A ( Memo Pad 7 )H26M31003GMR
K0W ( Memo Pad ME172V )KMVYL000LM-B503
K0W ( Memo Pad ME172V ) H26M52002EQR
ME302KL (MeMO Pad FHD 10)THGBM5G7A2JBAIR
ME302KL (MeMO Pad FHD 10) KMVTU000LM-B503
ME302KL (MeMO Pad FHD 10) KMV3W000LM-B310
ME302KL (MeMO Pad FHD 10) KMV2W000LM-B506
ME372CG (FonePad 7)SDIN7DP2-8G
ME372CG (FonePad 7) KLM8G1WEMB-B031
ME372CG (FonePad 7) KMVTU000LM-B503
P001H9TQ64A8GTMC
PE400CG (PadFone mini)THGBM5G6A2JBAIR
PE400CG (PadFone mini) KLM8G1WEMB-B031
PF400CGTHGBM5G6A2JBAIR
PF400CG KLM8G1WEMB-B031
T00D_A91 (PadFone X)SDIN8DE4-16G
T00D_A91 (PadFone X) KMVTU000LM-B503
T00D_A91 (PadFone X) KMV2W000LM-B506
TF701T (Transformer Pad)SDIN7DP4-32G
TF701T (Transformer Pad) KMVWU000LM-B900
TF701T (Transformer Pad) KMVTU000LM-B503
TF701T (Transformer Pad) KMV2W000LM-B506
X013d ( ZenFone Go 5.5 )H26M52208FPR
X014d ( Zenfone Go )H9TP65A8JDMC
Z00ad ( Zenfone2 )H26M78103CCR
Z00D (ZenFone 2E)SDIN7DP2-8G
Z00D (ZenFone 2E) KLM8G1WEMB-B031
Z00D (ZenFone 2E) KMR31000BA-B614
Z00D (ZenFone 2E) KMVTU000LM-B503
Z00LDH9TQ17A8JTMC
Z170CG (ZenPad C)H9TQ64A8GTMCUR
Z170CG (ZenPad C) KMR310001M-B611
Z170CG (ZenPad C) KMQ7X000SA-B315
Z170CG (ZenPad C) KMQ31000SM-B417
Z380KL (ZenPad 8.0)H9TQ64A8GTMCUR-KUM
Z380KL (ZenPad 8.0) KMRX1000BM-B614
Z380KL (ZenPad 8.0) KMQ7X000SA-B315
Z380KL (ZenPad 8.0) KMR21000BM-B809
Z580C (ZenPad S 8.0)KMVWU000LM-B900
Z580C (ZenPad S 8.0) KLMBGAGEAC-B301
ZB450KL (ZenFone Go)H9TQ64A8GTMCUR-KUM
ZB450KL (ZenFone Go) KMR310001M-B611
ZB450KL (ZenFone Go) KMQ7X000SA-B315
ZB500KG (ZenFone Go)H9TQ26AFTBCUR-KUM
ZB500KG (ZenFone Go) KMRX10014M-B614
ZB500KG (ZenFone Go) KMRX1000BM-B614
ZB500KG (ZenFone Go) KMR820001M-B609
ZB500KLH9TQ26ADFTMCUR-KUM
ZB500KL H9TQ17ABJTMCUR-KUM
ZB500KL KMRX1000BM-B614
ZB500KL KMR31000BA-B614
ZB551KL (ZenFone Go TV)H9TQ17ABJTMCUR-KUM
ZB551KL (ZenFone Go TV) H26M52208FP
ZB551KL (ZenFone Go TV) KMR31000BA-B614
ZB552KL (ZenFone Go)H9TQ17ABJTMCUR-KUM
ZB552KL (ZenFone Go) KMRX1000BM-B614
ZB552KL (ZenFone Go) KMR31000BA-B614
ZC451CG (Zenfone C)THGBMBG6D1KBAIL
ZC451CG (Zenfone C) H26M41103HPR
ZC451CG (Zenfone C) KMVTU000LM-B503
ZC451CG (Zenfone C) KLM8G1GEAC-B031
ZC451TG (Zenfone Go)MT29TZZZ5D6YKFAH-125 W
ZC451TG (Zenfone Go) H9TQ64A8GTMCUR-KUM
ZC451TG (Zenfone Go) KMQ7X000SA-B315
ZC500TG (ZenFone Go)MT29TZZZ5D6YKFAH-125 W
ZC500TG (ZenFone Go) H9TQ64A8GTMCUR-KUM
ZC500TG (ZenFone Go) KMQ7X000SA-B315
ZC520TL (Zenfone 3 Max)H9TQ17ABJTACUR-KUM
ZC520TL (Zenfone 3 Max) H9TQ26AFTBCUR-KUM
ZC520TL (Zenfone 3 Max) KMRX1000BM-B614
ZC520TL (Zenfone 3 Max) KMQ72000SM-B316
ZC550KL (Zenfone Max)MT29TZZZ5D6YKFAH-125 W
ZC550KL (Zenfone Max) H9TQ64A8GTMCUR-KUM
ZC550KL (Zenfone Max) KMR31000BA-B614
ZC550KL (Zenfone Max) KMQ7X000SA-B315
ZC550KL (Zenfone Max) KMQ7U000SM-B311
ZC551KL (Zenfone 3 Laser)H9TQ26AFTBCUR-KUM
ZC551KL (Zenfone 3 Laser) KMRX10014M-B614
ZC551KL (Zenfone 3 Laser) KMRX1000BM-B614
ZC553K ( zenfone 3 Max )KMR4Z0001M-B802
ZD551KL (ZenFone Selfie)H9TQ64A8GTMCUR-KUM
ZD551KL (ZenFone Selfie) KMR21000BM-B809
ZD551KL (ZenFone Selfie) KMQ7X000SA-B315
ZE500CL (Zenfone 2)TY90HH131625RA
ZE500CL (Zenfone 2) SDIN8DE4-16G
ZE500CL (Zenfone 2) KMVWU000LM-B900
ZE500CL (Zenfone 2) KMVTU000LM-B503
ZE500CL (Zenfone 2) KMV2W000LM-B506
ZE500KG (ZenFone 2 Laser)H9TQ64A8GTMCUR-KUM
ZE500KG (ZenFone 2 Laser) H9TQ64ABJTMCUR-KUM
ZE500KG (ZenFone 2 Laser) KMR310001M-B611
ZE500KG (ZenFone 2 Laser) KMQ7X000SA-B315
ZE500KL (Zenfone 2 Laser)MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT
ZE550KG (ZenFone 2 Laser)MT29TZZZ5D6YKFAH-125 W
ZE550KG (ZenFone 2 Laser) KMR310001M-B611
ZE550KG (ZenFone 2 Laser) KMQ31000SM-B417
ZE550KL (Zenfone 2 LASER)MT29TZZZ5D6YKFAH-125 W
ZE550KL (Zenfone 2 LASER) KMRX1000BM-B614
ZE550KL (Zenfone 2 LASER) KMQ31000SM-B417
ZE550KL (Zenfone 2 LASER) KMR21000BM-B809
ZE550MLLMVWU000LM-B900
ZE550ML KMVTU000LM-B503
ZE550ML SDIN8DE4-32G
ZE550ML SDIN8DE4-16
ZE551ML (Zenfone 2 Deluxe)SDIN7DP4-32G
ZE551ML (Zenfone 2 Deluxe) H26M42003GMR
ZE551ML (Zenfone 2 Deluxe) KMVWU000LM-B900
ZE551ML (Zenfone 2 Deluxe) KMVTU000LM-B503
ZE551ML (Zenfone 2 Deluxe) KLM8G1WEPD-B031
ZE601KL (Zenfone 2 Laser)KMRX1000BM-B614
ZE601KL (Zenfone 2 Laser) KMR820001M-B609
ZE601KL (Zenfone 2 Laser) KMR21000BM-B809
zenfone 4/A400CGH26M41103HPR
zenfone 4S/T00QKMVTU000LM-B503
zenfone K009KE4CN5B6A
zenfone K017KMVTU000LM-B503
Zenfone Live ZB501KLKLMAG1JENB-B041
zenfone ZE551KMRX1000BM-B614
zenfone ZE551 KMR310001M-B611
zenfone ZE551 H9TQ26ADFTMC
ZT582KL (ZenPad Z8s)SDIN9DW4-16G
ZT582KL (ZenPad Z8s) THGBMFG7C2LBAIL
ZT582KL (ZenPad Z8s) KMVWU000LM-B900
ZT582KL (ZenPad Z8s) KMVTU000LM-B503
َASUS SELFIE-z00udH9TQ17ADFTMC
Lumia 925SDIN4C2-16G
Lumia 925 KLMAG2WE4A-001
Nokia xlKMJ5X000WM-B413
Rm-1013H26M31002GPR
RM-1116 ( Lumia 950 XL )H26M64103EMR
Ta-1021 (Nokia 6 )H9TQ26ADFTBC
KMRC10014M-B809KMRC10014M-B809
Ta-1032 (Nokia 3)H9TQ17ABJTAC
Ta-1032 (Nokia 3) KMFNX0012M-B214
Ta-1032 (Nokia 3) KMQE10013M-B318
Ta-1053(Nokia 5)H9TQ17ABJTBC
Ta-1053(Nokia 5) KMQE10013M-B318
Ta-1164 ( nokia 3.2 )KMGP6001BM-B514
Redmi 3SKMQ310013M-B419
Redmi 3S MT29TZZZ5D6YKFAH-125
HM 2 GLOBAL (HM 2 LTE)H9TQ18ABJTMCUR-KTM
HM 2 GLOBAL (HM 2 LTE) MT29TZZZ8D5BKFAH-125W
HM 2 GLOBAL (HM 2 LTE) KMR310001M-B611
HM 2 GLOBAL (HM 2 LTE) KMQ310013B-B419
HM 2A ( DUAL LTE)MT29TZZZ5D6YKFAH-125 W
HM 2A ( DUAL LTE) KMQ31000SM-B417
HM 2A ( DUAL LTE) KMR310001M-B611
MI 1SC (MI 3G CTC)THGBMFG8C2LBAIL
MI 1SC (MI 3G CTC) KMVWU000LM-B900
MI 1SC (MI 3G CTC) KMV3W000LM-B310
MI 1SC (MI 3G CTC) KMV2W000LM-B506
MI 1SC (MI 3G CTC) KLM8G1GEAC-B031
MI 1SC (MI 1S YOUYH)THGBMFG8C2LBAIL
MI 1SC (MI 1S YOUYH) KMVWU000LM-B900
MI 1SC (MI 1S YOUYH) KMV3W000LM-B310
MI 1SC (MI 1S YOUYH) KMV2W000LM-B506
MI 1SC (MI 1S YOUYH) KLM8G1GEAC-B031
MI 1SC (MI 1S YOUYH) MT29PZZZ6D4QKHMW-25
MI 2 (3G CHU)SDIN7DU2-32G
MI 2 (3G CHU) SDIN7DU2-16G
MI 2 (3G CHU) KMVTU000LM-B503
MI 2 (3G CHU) KMV3W000LM-B310
MI 2 (3G CHU) KMV2W000LM-B506
MI 2 (3G CHU) KMQ7X000SA-B315
MI 2A ( 3G CHU)SDIN7DU2-32G
MI 2A ( 3G CHU) SDIN7DU2-16G
MI 2A ( 3G CHU) KMVTU000LM-B503
MI 2A ( 3G CHU) KMV3W000LM-B310
MI 2A ( 3G CHU) KMV2W000LM-B506
MI 2A ( 3G CHU) THGBM5G7A2JBAIR
MI 2SSDIN7DU2-32G
MI 2S SDIN7DU2-16G
MI 2S KMVTU000LM-B503
MI 2S KMV3W000LM-B310
MI 2S KMV2W000LM-B506
MI 3SDIN7DU2-32G
MI 3 SDIN7DU2-16G
MI 3 KMVTU000LM-B503
MI 3 KMV3W000LM-B310
MI 3 KMV2W000LM-B506
MI 3 SDIN8DE4-16G
MI 3CSDIN7DU2-16G
MI 3C THGBM5G7A2JBAIR
MI 3C KMVTU000LM-B503
MI 3C KMV3W000LM-B310
Mi 3S PrimeKMR21000BM-B809
MI 3WTY90HH131625RA
MI 3W SDIN7DU2-16G
MI 3W THGBM5G7A2JBAIR
MI 3W KMVTU000LM-B503
MI 3W KMV3W000LM-B310
MI 4TY90HH131625RA
MI 4 THGBM5G7A2JBAIR
MI 4 KLMBGAGEAC-B301
MI 4 KMVTU000LM-B503
MI 4 KMV3W000LM-B310
MI 4 SDIN7DU2-16G
MI 4IH9TQ64A8GTMCUR-KUM
MI 4I KMR31000BA-B614
MI 4I KMQ310006A-B419
MI 4I KMR310001M-B611
MI 4STHGBMHG9C4LBAIR
MI 4S THGBMHG9C8LBAU8
MI 4S KLMCG4JENB-B043
MI 4W (Xiaomi 4W)MT29PZZZ8D4WKFEW-18W6D4
MI 4W (Xiaomi 4W) KMK7U000VM-B309
MI 4W (Xiaomi 4W) KMK5U000VM-B309
MI 5THGLF2G8J4LBATRH
MI 5 THGLF1G9D8KBASG
Mi 5THGLF2G9J8LBATR
MI 5STHGLF2G8J4LBATRH
MI 5S THGLF1G9D8KBASG
MI 5S PLUSTHGLF2G8J4LBATRH
MI 5S PLUS THGLF1G9D8KBASG
MI 5X GLOBALH9TQ26AFTBCUR-KUM
MI 5X GLOBAL KMRX1000BM-B614
MI 5X GLOBAL KMR21000BM-B809
MI 6THGAF4G9N4LBAIRB
MI MAXTHGBMHG8C4LBAU7
MI MAX THGBMHG9C4LBAIR
MI MAX KLMBG2JENB-B041
MI MAX KLMCG4JENB-B043
MI MAX 2KMRH60014A-B614
MI MAX 2 KMRC10014M-B809
MI MAX 2 KMRV50014M-B809
MI NOTE 2THGBF7T0L8LBATAB
MI NOTE 2 THGBMFG7C2LBAIL
MI NOTE DUOSTY90HH131625RA
MI NOTE DUOS SDIN9DW4-16G
MI NOTE DUOS THGBMFG7C2LBAIL
MI NOTE DUOS KLMAG1JENB-B031
MI PAD 2THGBMHG9C4LBAIR
MI PAD 2 KLMCG4JENB-B043
Mi5 proKLUBG4G1CE-B0B1
Mi5 pro THGLF2G9J8LBATR
Mi5xH9TQ52ACLTMC
NOTE 1S (NOTE 1S LTE)THGBMFG8C2LBAIL
NOTE 1S (NOTE 1S LTE) KLM8G1GEAC-B001
NOTE 1S (NOTE 1S LTE) KMVWU000LM-B900
NOTE 1S (NOTE 1S LTE) KMVTU000LM-B503
Redmi 2THGBMFG7C1LBAIL
Redmi 2 KMQN1000SM-B316
REDMI 3 (REDMI 3 LTE)KMRX10014M-B614
REDMI 3 (REDMI 3 LTE) KMR21000BM-B809
REDMI 3 (REDMI 3 LTE) KMRX1000BM-B614
REDMI 3SH9TQ64A8GTMCUR-KUM
REDMI 3S H9TQ26AFTBCUR-KUM
REDMI 3S KMRX1000BM-B614
REDMI 3S KMQ310013M-B419
Redmi 3X (Redmi 3X LTE)KMR310001M-B611
Redmi 3X (Redmi 3X LTE) KMQX10013M-B419
REDMI 4 (REDMI 4 LTE)H9TQ64A8GTMCUR-KUM
REDMI 4 (REDMI 4 LTE) KMRH60014A-B614
REDMI 4 (REDMI 4 LTE) KMRX1000BM-B614
Redmi 4AKMQE10013M-B318
Redmi 4xKMQE10013M-B314
Redmi 5KMQE10013M-B318
Redmi 5AKMQE10013M-B318
Redmi 6AH9TQ17ABJTCC
Redmi Note (Note)THGBMFG8C2LBAIL
Redmi Note (Note) KMV3W000LM-B310
Redmi Note (Note) KMV2W000LM-B506
Redmi Note (Note) KLMBG4GEND-B031
Redmi Note 2 (Note 2)SDIN9DW4-16G
Redmi Note 2 (Note 2) THGBMFG7C2LBAIL
Redmi Note 2 (Note 2) THGBMFG8C2LBAIL
Redmi Note 2 (Note 2) KLMBGAGEAC-B301
Redmi Note 2 (Note 2) KMV2W000LM-B506
Redmi Note 3 (Note 3)THGBMFG8C2LBAIL
Redmi Note 3 (Note 3) THGBMFG7C2LBAIL
Redmi Note 3 (Note 3) KLMBG4GEND-B031
Redmi Note 3GKMRX10014M-B614
Redmi Note 4THGBMHG9C4LBAI
Redmi Note 4 KLMCG4JENB-B043
Redmi Note 4 KLMBG2JENB-B041
Redmi Note 4 (MTK)THGBMHG9C4LBAIR
Redmi Note 4 (MTK) KLMCG4JENB-B043
Redmi Note 4 (MTK) KLMBG2JENB-B041
Redmi Note 4 (Quallcom)THGBMFG8C2LBAIL
Redmi Note 4 (Quallcom) THGBMFG7C2LBAIL
Redmi Note 4 (Quallcom) KLMBG4GEND-B031
Redmi Note 4XSDINADF4-64G
Redmi Note 4X THGBMHG9C4LBAIR
Redmi Note 4X KLMCG4JENB-B043
Redmi Note 4X KLMCG4JENB-B041
Redmi Note 5 ProH9HQ22AFAMMD
Redmi Note 5 Pro KMDH6001DM-B442
Redmi Note 5AH9TQ17ABJTBC
Redmi ProTHGBMHG8C4LBAU7
Redmi Pro THGBMHG9C4LBAIR
Redmi Pro KLMBG2JENB-B041
Redmi Pro KLMCG4JENB-B043
REDMI S2KMRX10014M-B614

لیست رایگان هاردهای مشابه(Similar Emmc) > اصفهان فایل

در بالا میتوانید لیست کامل هارد های مشابه را بر اسای مدل دستگاه جستجو کنید.

از آنجایی که شرکتهای تولید کننده ای سی  های هارد، این ای سی  ها را در ظرفیت های مختلف تولید میکنند. که اکثرا به صورت مشابه میباشند.

 هارد ها در ظرفیت های مختلف تولید میشوند. برای مثال هارد b309 در سه ظرفیت مختلف تولید شده است. و در نتیجه ۳ مدل b309 داریم که ممکن است روی دستگاه موبایل به اشتباه قرار دهید و در پایان کار نتیجه صحیح نگیرید

X